جواب صفحه ۷۷ ریاضی دوم ابتدایی

جواب صفحه ۷۷ ریاضی دوم ابتدایی

حل ریاضی دوم دبستان صفحه 77

جواب صفحه ۷۷ ریاضی دوم ابتدایی

حل ریاضی دوم دبستان صفحه 77 / جواب درس ۵ ریاضی دوم /

جواب فعالیت صفحه ۷۷ ریاضی دوم دبستان

۱- علی یک نوار کاغذی درست کرد. او نوار خود را با دو بار تا کردن قسمت‌بندی کرد تا به کمک آن اندازه‌گیری کند.جواب فعالیت صفحه 76 ریاضی دوم دبستان

۲- شما هم یک نوار کاغذی درست کنید و وسایل مختلف را با کمک نوار خود اندازه‌گیری کنید و در قسمت زیر بنویسید.
اندازه‌ی …پاکن… (بیشتر از، برابر با) …۳… قسمت از نوار کاغذی است.
اندازه‌ی …تراش… (بیشتر از، برابر با) …۲… قسمت از نوار کاغذی است.
اندازه‌ی …خط کش… (بیشتر از، برابر با) …۶… قسمت از نوار کاغذی است.

۳- آیا قسمت‌هایی که روی نوار کاغذی درست کرده‌اید، هم اندازه‌ی قسمت‌های نوار کاغذی دوستانتان است؟ 
جواب: خیر. هر کسی به اندازه خاصی تقسیم‌بندی کرده است.

۴- هر دو نفر که نوارهایشان هم اندازه نیست، اندازه‌ی طول کتاب ریاضی را با نوار خود پیدا کرده و به دو سؤال زیر جواب دهند.
الف) چرا اندازه‌های شما دو نفر یکی نیست؟ 
جواب: چون قسمت های روی نوار ها یک اندازه نیست.

ب) آیا قسمت‌های درست شده روی نوار کاغذی برای اندازه‌گیری مناسب است؟ چه مشکلی دارد؟
جواب: خیر. باید اندازه‌ها یکی باشد تا اندازه‌گیری درست شود.

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.