جواب صفحه ۷۷ ریاضی ششم

جواب صفحه ۷۷ ریاضی ششم

جواب کار در کلاس صفحه ۷۷ ریاضی ششم

جواب صفحه ۷۷ ریاضی ششم

جواب کار در کلاس صفحه ۷۷ ریاضی ششم

جواب فصل ۴ ریاضی ششم /

۱- مختصات رأس‌های شکل روبه رو را بنویسید.     جواب کار در کلاس صفحه ۷۷ ریاضی ششم

۲- مختصات رأس‌های یک چهارضلعی عبارت اند از: جواب کار در کلاس صفحه ۷۷ ریاضی ششم

الف) چهارضلعی را رسم و نوع آن را مشخّص کنید.
جواب:  لوزی

ب) مساحت چهارضلعی را به دست آورید.مساحت چهارضلعی

۳- مانند مثال‌های بالا، ابتدا نوع چهارضلعی‌های زیر را مشخّص و سپس مساحت آنها را پیدا کنید.

جواب کار در کلاس صفحه ۷۷ ریاضی ششم جواب کار در کلاس صفحه ۷۷ ریاضی ششم

۴- نقاطجواب کار در کلاس صفحه ۷۷ ریاضی ششم مختصات سه رأس یک مستطیل هستند.
الف) این نقاط را روی صفحه‌ی مختصات مشخّص کنید. (جواب در تصویر زیر)
ب) مختصات رأس دیگر این مستطیل را بنویسید.جواب کار در کلاس صفحه ۷۷ ریاضی ششم

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.