جواب صفحه ۷۸ ریاضی ششم

جواب صفحه ۷۸ ریاضی ششم

جواب فعالیت صفحه ۷۸ ریاضی ششم

جواب صفحه ۷۸ ریاضی ششم

جواب فعالیت صفحه ۷۸ ریاضی ششم

جواب فصل ۴ ریاضی ششم /

۱- مختصات رأس‌های شکل ۱ و شکل ۲ را بنویسید.جواب فعالیت صفحه ۷۸ ریاضی ششم

جواب فعالیت صفحه ۷۸ ریاضی ششم

اگر در شکل (۱) نقطه‌ی «ن» را ۳ واحد به سمت راست و ۴ واحد به سمت بالا حرکت دهیم به نقطه‌ی «ن» در شکل دوم می‌رسیم. همچنین اگر در شکل (۱) نقطه‌ی «م» را هم ۳ واحد به سمت راست و ۴ واحد به سمت بالا حرکت دهیم به نقطه «م» در شکل دوم می‌رسیم. اگر هر نقطه از شکل (۱) را ۳ واحد به سمت راست و ۴ واحد به سمت بالا حرکت دهیم، مختصات نقاط جدید را بنویسید:

جواب فعالیت صفحه ۷۸ ریاضی ششم

۲- مختصات رأس‌های دو مثلّث زیر را بنویسید.

جواب فعالیت صفحه ۷۸ ریاضی ششم

بین مساحت این دو مثلّث چه ارتباطی وجود دارد؟
جواب:   مساحت مثلث بزرگ ۹ برابر مساحت مثلث کوچک است.صفحه ۷۸ ریاضی ششم

جواب کار در کلاس صفحه ۷۸ ریاضی ششم

۱- مختصات رأس‌های مستطیل کوچک و بزرگ را بنویسید. جواب کار در کلاس صفحه ۷۸ ریاضی ششم

۲- بین مساحت دو شکل، چه رابطه‌ای وجود دارد؟
جواب: طول و عرض مستطیل ۲ برابر شده ، در نتیجه مساحت مستطیل بزرگ ۴ برابر مساحت مستطیل کوچک شده است.

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.