جواب صفحه ۷۹ ریاضی دوم ابتدایی

جواب صفحه ۷۹ ریاضی دوم ابتدایی

حل ریاضی دوم دبستان صفحه 79

جواب صفحه ۷۹ ریاضی دوم ابتدایی

حل ریاضی دوم دبستان صفحه 79 / جواب درس ۵ ریاضی دوم /

جواب تمرین صفحه ۷۹ ریاضی دوم دبستان

۱- فاطمه یک نوار کاغذی درست کرده است و با کمک یک بزرگ‌تر هر قسمت نوار را به ۱۰ قسمت مساوی تقسیم کرده است. او با خط‌کش خود چند خط بر روی کاغذ کشیده و با این نوار کاغذی آن‌ها را اندازه‌گیری کرده است. با کامل کردن جاهای خالی اندازه‌ی هر خط را مشخّص کنید.جواب تمرین صفحه 79 ریاضی دوم دبستان

اندازه‌ی خط …۳… قسمت بزرگ و …۷… قسمت کوچک است.جواب تمرین صفحه 79 ریاضی دوم دبستان

 

اندازه‌ی خط قسمت …۳… بزرگ و …۲… قسمت کوچک است.جواب تمرین صفحه 79 ریاضی دوم دبستان

اندازه‌ی خط …۴… قسمت بزرگ و …۳… قسمت کوچک است.

جواب تمرین صفحه 79 ریاضی دوم دبستاناندازه‌ی خط …۵… قسمت بزرگ و …۶… قسمت کوچک است.

۲- چرا اندازه‌گیری‌های فاطمه دقیق‌تر شده است؟ توضیح خود را بنویسید.
جواب: چون نوار کاغذی فاطمه قبه قسمت های کوچک تری تقسیم شده است. هرچه نوار کاغذی به اندازه کوچکتر باشد اندازه گیری دقیق تر است.

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.