جواب صفحه ۷۹ ریاضی ششم

جواب صفحه ۷۹ ریاضی ششم

جواب تمرین صفحه ۷۹ ریاضی ششم

جواب صفحه ۷۹ ریاضی ششم

جواب تمرین صفحه ۷۹ ریاضی ششم

جواب فصل ۴ ریاضی ششم /

۱- الف) یک چهار ضلعی با رأس‌های زیر رسم کنید.

جواب تمرین صفحه ۷۹ ریاضی ششمجواب تمرین صفحه ۷۹ ریاضی ششم

ب) مساحت این چهار ضلعی را با شمردن مربّع‌ها به دست آورید.
جواب: ۱۲

۲- الف) مختصات رأس‌های مربّع‌های کوچک و بزرگ را پیدا کنید. مختصات رأس‌های مربّع‌های کوچک و بزرگ

ب) مساحت مربّع‌های کوچک و بزرگ را به دست آورید. جواب تمرین صفحه ۷۹ ریاضی ششم

پ) چه رابطه‌ای بین مساحت مربّع کوچک و بزرگ وجود دارد؟
مساحت مربع بزرگ ۴ برابر مساحت مربع کوچک است.

۳- الف) مختصات رأس‌های شکل روبه رو را بنویسید. جواب تمرین صفحه ۷۹ ریاضی ششم

ب) مساحت آن را پیدا کنید.
مساحت مستطیل کوچک + مساحت مستطیل بزرگ = مساحت شکل
مساحت آن را پیدا کنید.

۴- مختصات تقریبی نقطه‌ی داده شده را بنویسید.جواب تمرین صفحه ۷۹ ریاضی ششم

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.