جواب صفحه ۸۰ ریاضی دوم ابتدایی

جواب صفحه ۸۰ ریاضی دوم ابتدایی

حل ریاضی دوم دبستان صفحه 80

جواب صفحه ۸۰ ریاضی دوم ابتدایی

حل ریاضی دوم دبستان صفحه 80 / جواب درس ۵ ریاضی دوم /

حل مسئله صفحه ۸۰ ریاضی دوم دبستان

۱- به جای مربع عدد مناسب قرار دهید.

۲۰ + ۲۳ = ۴۳

۲- به جای مربع چه عددی را می‌توان قرار داد؟

۳۴ + ۱۷ = ۵۱

یعنی چه عددی را با ۱۷ جمع کنیم تا جواب ۵۱ شود.
با عددی که فکر می‌کنید می‌تواند جواب باشد، برای حدس اوّل شروع کنید.حل مسئله صفحه 80 ریاضی دوم دبستان با توجّه به پاسخ خود، حدس دوم را باید بیشتر در نظر بگیرید یا کمتر از آن؟ چرا؟ کمتر
حدس زدن را تا پیدا کردن جواب، ادامه دهید و مانند نمونه حدس‌های خود را بنویسیدحل مسئله صفحه 80 ریاضی دوم دبستان

۳- مانند نمونه‌ی بالا جاهای خالی را کامل کنید.

حدس اول : 
۶۰−۳۰=۳۰

حدس دوم: 
۶۰−۳۴=۲۶

حدس اول : 
۲۹+۴۰=۶۹

حدس دوم: 
۲۹+۳۴=۶۳

جواب کامل کن صفحه ۸۰ ریاضی دوم دبستان

جدول شگفت انگیز زیر را کامل کنید.جواب کامل کن صفحه 80 ریاضی دوم دبستان

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.