جواب صفحه ۸۰ و ۸۱ ریاضی ششم

جواب صفحه ۸۰ و ۸۱ ریاضی ششم

جواب فعالیت صفحه ۸۰ ریاضی ششم

جواب صفحه ۸۰ و ۸۱ ریاضی ششم

جواب فصل ۴ ریاضی ششم /

جواب فعالیت صفحه ۸۰ ریاضی ششم

۱- الف) مختصات نقطه‌ی «آ» را بنویسید. 
ب) قرینه‌ی نقطه‌ی «آ» را نسبت به محور تقارن قرمز پیدا کنید.
پ) مختصات قرینه‌ی نقطه‌ی «آ» را بنویسید.
ت) چه رابطه‌ای بین مختصات نقطه‌ی «آ» و مختصات قرینه‌ی نقطه‌ی «آ» وجود دارد؟ توضیح دهید. جواب:
جواب فعالیت صفحه ۸۰ ریاضی ششم

۲- الف) مختصات نقطه‌های «آ» و «ب» را بنویسید.
ب) قرینه‌ی پاره خطّ «آ ب» را نسبت به خطّ تقارن رسم کنید.
پ) مختصات قرینه‌ی نقطه‌های «آ» و «ب» را بنویسید. جواب فعالیت صفحه ۸۰ ریاضی ششم

۳- الف) مختصات رأس‌های مثلّث «آ ب پ» و قرینه‌ی آن نسبت به خطّ قرمز رنگ را بنویسید. جواب فعالیت صفحه ۸۰ ریاضی ششم

ب) چه رابطه‌ای بین مختصات رأس‌های شکل و قرینه‌ی آن وجود دارد؟
جواب: عرض هر نقطه با عرض قرینه‌ی آن برابر است.

جواب کار در کلاس صفحه ۸۰ ریاضی ششم

۱- در صفحه‌ی شطرنجی زیر، قرینه‌ی هر شکل را مانند نمونه نسبت به محور تقارن داده شده رسم کنید. جواب کار در کلاس صفحه ۸۰ ریاضی ششم

۲- در کار در کلاس ۱، مختصات رأس‌های هر شکل و قرینه‌ی آن نسبت به خطّ قرمز رنگ را بنویسید. جواب کار در کلاس صفحه ۸۰ ریاضی ششم

۳- چه رابطه‌ای بین مختصات رأس‌های شکل و مختصات رأس‌های قرینه‌ی آن وجود دارد؟ 
جواب: طول هر نقطه و قرینه‌‌ی آن ، با هم برابر است. همچنین میانگین عرض مختصات هر نقطه و نقطه‌ی قرینه آن ، برابر با عددی است که خط تقارن ، در آن عدد ، محور عرض ها را قطع میکند.

جواب فعالیت صفحه ۸۱ ریاضی ششم

۱- در شکل‌های زیر، خطّ قرمز، خطّ تقارن است. جاهای خالی را پر کنید.

جواب فعالیت صفحه ۸۱ ریاضی ششم

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.