جواب صفحه ۸۱ ریاضی دوم ابتدایی

جواب صفحه ۸۱ ریاضی دوم ابتدایی

حل ریاضی دوم دبستان صفحه 81

جواب صفحه ۸۱ ریاضی دوم ابتدایی

حل ریاضی دوم دبستان صفحه 81 / جواب درس ۵ ریاضی دوم /

جواب حدس و آزمایش صفحه ۸۱ ریاضی دوم دبستان

در یک مزرعه روی هم ۴ تا شترمرغ و گوسفند هستند. آن‌ها روی هم ۱۴ پا دارند. (هر شترمرغ ۲ پا و هر گوسفند ۴ پا دارد.) در این مزرعه چند تا شترمرغ و چند تا گوسفند است؟

جواب حدس و آزمایش صفحه 81 ریاضی دوم دبستان

با توجّه به جواب آزمایش مربوط به حدس اوّل، تعداد گوسفندها را باید کمتر کرد یا بیشتر؟ چرا؟جواب حدس و آزمایش صفحه 81 ریاضی دوم دبستان

جواب کامل کن صفحه ۸۱ ریاضی دوم دبستان

به ساعت زیر نگاه کنید.
عقربه‌ی بزرگ چند دقیقه حرکت کند تا ساعت ۲:۳۰ شود؟ ۱۰ دقیقه
مقدار حرکت عقربه‌ی بزرگ را رنگ کنید.جواب کامل کن  صفحه 81 ریاضی دوم دبستان

عقربه‌ی بزرگ چند دقیقه حرکت کند تا ساعت ۵ شود؟ ۲۰ دقیقه
مقدار حرکت را با رنگ کردن نشان دهید.جواب کامل کن  صفحه 81 ریاضی دوم دبستان

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.