جواب صفحه ۸۲ ریاضی ششم

جواب صفحه ۸۲ ریاضی ششم

جواب تمرین صفحه ۸۲ ریاضی ششم

جواب صفحه ۸۲ ریاضی ششم

جواب تمرین صفحه ۸۲ ریاضی ششم

جواب فصل ۴ ریاضی ششم /

۱- اگر یک چهار ضلعی به مختصات رأس‌های جواب تمرین صفحه ۸۲ ریاضی ششم،۲ واحد به سمت راست و ۵ واحد به سمت بالا رود، چه تغییری در مختصات رأس‌های این چهارضلعی به وجود می‌آید؟
جواب: طول ۲ واحد زیاد می‌شود.
عرض ۵ واحد زیاد می‌شود.

جواب تمرین صفحه ۸۲ ریاضی ششم

۲- الف) مختصات نقاط داده شده در مستطیل رو به رو را بنویسید.جواب تمرین صفحه ۸۲ ریاضی ششم
ب) مختصات مرکز تقارن مستطیل را پیدا کنید.جواب تمرین صفحه ۸۲ ریاضی ششمجواب: مرکز تقارن نقطه‌ی وسط هر نقطه و قرینه‌ی آن است یعنی مختلف آن میانگین مختصات آن نقطه و قرینه‌ی آن است. پس کافی است طول نقطه و قرینه‌ آن را جمع و تقسیم بر ۲ کنیم و برای عرض نیز همین کار را انجام دهیم.

 

۳- الف) در صفحه‌ی شطرنجی زیر، قرینه‌ی هر شکل را نسبت به محور تقارن داده شده رسم کنید.
ب) مختصات نقاط قرینه‌ی هر شکل را بنویسید.مختصات نقاط قرینه‌ی هر شکل

 

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.