جواب صفحه ۸۳ ریاضی دوم ابتدایی

جواب صفحه ۸۳ ریاضی دوم ابتدایی

حل ریاضی دوم دبستان صفحه 83

جواب صفحه ۸۳ ریاضی دوم ابتدایی

حل ریاضی دوم دبستان صفحه 83

جواب درس ۵ ریاضی دوم /

جواب کار در کلاس صفحه ۸۳ ریاضی دوم دبستان

آموزگار با یک خط‌کش ۲۰ سانتی متری اندازه‌ی یک خط را که روی تخته کشیده شده بود، به‌صورت زیر اندازه گرفت و گفت طول این خط ۱۳ سانتی متر است.

جواب کار در کلاس صفحه 83 ریاضی دوم دبستان

۱- برای اندازه‌گیری به چه نکاتی باید توجّه کرد؟
جواب: ۱- صفر خطکش دقیقا در اول خط قرار بگیرد ۲- خط کش را دقیق زیر خط بگذاریم

۲- حالا شما اندازه‌ی خط‌های زیر را با خط‌کش بگیرید و کنار هر کدام بنویسید.

جواب کار در کلاس صفحه 83 ریاضی دوم دبستان

۳- با خط‌کش خط‌هایی به طول ۴ و ۷ سانتی متر رسم کنید.
جواب: این کار باید با خط کش انجام شود

جواب خلاق باش صفحه ۸۳ ریاضی دوم دبستان

یک ساعت را که روی طلق شفاف رسم شده است، روی گوشه‌ی یک مستطیل گذاشته‌ایم. عقربه‌ی بزرگ چند دقیقه بچرخد تا روی ضلع دیگر مستطیل قرار بگیرد؟
۱۵ دقیقه

جواب خلاق باش صفحه 83 ریاضی دوم دبستان

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.