جواب صفحه ۸۴ ریاضی دوم ابتدایی

جواب صفحه ۸۴ ریاضی دوم ابتدایی

حل ریاضی دوم دبستان صفحه 84

جواب صفحه ۸۴ ریاضی دوم ابتدایی

حل ریاضی دوم دبستان صفحه 84 / جواب درس ۵ ریاضی دوم /

جواب تمرین صفحه ۸۴ ریاضی دوم دبستان

۱- اندازه‌ی طول این مداد با خط‌کش گرفته شده است. اندازه‌ی مداد بین …۱۲… و …۱۳… سانتی متر است.

جواب تمرین صفحه 84 ریاضی دوم دبستان

۲- با خط‌کش خود درازا و پهنای کتاب ریاضی را اندازه بگیرید و جمله‌های زیر را کامل کنید.جواب تمرین صفحه 84 ریاضی دوم دبستان

درازای کتاب ریاضی بین …۲۶… و …۲۷… سانتی متر است.
پهنای کتاب ریاضی از …۱۹…. سانتی متر بیشتر و از ….۲۰… سانتی متر کمتر است.

۳- با یک متر خیّاطی و یا خط‌کش چیزهای مختلف را اندازه‌گیری و جدول زیر را کامل کنید.

شکل توضیح اندازه
 دور مچ دست خودتان دور مچ دست خودتان ۱۳
اندازه انگشت اندازه‌ی انگشت نشانه ۱۷
شکل مداد اندازه مداد سیاه خودم بین ۱۴ وَ ۱۵
شکل میز اندازه میز خودم بین ۱۰۹ وَ ۱۱۰

 

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.