جواب پرسش صفحه ۸۴ فیزیک یازدهم ریاضی

جواب پرسش صفحه ۸۴ فیزیک یازدهم ریاضی

پرسش ۳-۱ صفحه ۸۴ فیزیک یازدهم ریاضی

جواب پرسش صفحه ۸۴ فیزیک یازدهم ریاضی

پرسش ۳-۱ صفحه ۸۴ فیزیک یازدهم ریاضی

جواب فصل ۳ فیزیک یازدهم /

پرسش ۳-۱ صفحه ۸۴ فیزیک یازدهم ریاضی

فرض کنید دو میله کاملاً مشابه، یکی از جنس آهن و دیگری آهنربا در اختیار دارید. با گفت‌وگو در گروه خود، روشی را پیشنهاد کنید که با استفاده از آن و بدون استفاده از هیچ وسیله دیگر، بتوان میله‌ای را که از جنس آهنرباست مشخص کرد.
جواب: یکی از میله ها را در دست می گیریم و در سه وضعیت بر ابتدای میله ، وسط میله و انتهای میله می گذاریم اگر ربایش در سه وضعیت یکسان باشد آن میله ای که در دست ماست آهن رباست. اگر ربایش یکسان نباشد یعنی در دو سر میله خاصیت مغناطیسی زیاد و در وسط خاصی مغناطیسی بسیار کم باشد آن میله که در دست ماست آهن است.

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.