جواب صفحه ۸۵ ریاضی دوم ابتدایی

جواب صفحه ۸۵ ریاضی دوم ابتدایی

حل ریاضی دوم دبستان صفحه 85

جواب صفحه ۸۵ ریاضی دوم ابتدایی

حل ریاضی دوم دبستان صفحه 85 / جواب درس ۵ ریاضی دوم /

جواب فعالیت صفحه ۸۵ ریاضی دوم دبستان

فاطمه با خط‌کش خطّ زیر را اندازه گرفت و نوشت:
اندازه‌ی خط از …۷… سانتی‌متر بیشتر و از …۸… سانتی‌متر کمتر است.جواب فعالیت صفحه 84 ریاضی دوم دبستانسپس به یاد نوار کاغذی خود افتاد که هر قسمت را به ۱۰ قسمت کوچک‌تر تقسیم کرده بود. وقتی به خط‌کش نگاه کرد، دید هر سانتی متر به ۱۰ قسمت مساوی تقسیم شده است. حالا او اندازه‌ی خط را به‌صورت زیر بیان کرد.

جواب فعالیت صفحه 84 ریاضی دوم دبستان

اندازه‌ی خط …۷… سانتی متر و …۱… قسمت کوچک است.
شما با خط‌کش اندازه‌ی خط‌ها را بگیرید و جمله‌ی زیر آن را کامل کنید.

جواب فعالیت صفحه 84 ریاضی دوم دبستان

اندازه‌ی خط …۸… سانتی متر و …۸… قسمت کوچک است.

جواب فعالیت صفحه 84 ریاضی دوم دبستان

اندازه‌ی خط …۱۰… سانتی متر و …۷… قسمت کوچک است.

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.