جواب صفحه ۸۶ ریاضی دوم ابتدایی

جواب صفحه ۸۶ ریاضی دوم ابتدایی

حل ریاضی دوم دبستان صفحه 86

جواب صفحه ۸۶ ریاضی دوم ابتدایی

حل ریاضی دوم دبستان صفحه 86 / جواب درس ۵ ریاضی دوم /

جواب کار در کلاس صفحه ۸۶ ریاضی دوم دبستان

۱- از عدد صفر خط‌‌کش شروع به شمردن قسمت‌های کوچک کنید.

جواب کار در کلاس صفحه 86 ریاضی دوم دبستان

۱۱ میلی متر یعنی همان …۱… سانتی متر و …۱… میلی متر است.
۱۲ میلی متر همان …۱… سانتی متر و …۲… میلی متر است.

نوزدهمین قسمت یعنی ۱۹ میلی متر. یعنی …۱… سانتی متر و …۹… میلی متر است.
اگر یک قسمت دیگر جلو بروید، به ۲۰ میلی متر یا همان …۲… سانتی متر می رسید.

۲- اندازه‌ی خطّ زیر …۳… سانتی متر و …۲… میلی متر یا …۳۲… میلی متر است.

جواب کار در کلاس صفحه 86 ریاضی دوم دبستان

۳- درازا و پهنای کتاب ریاضی خود را دوباره اندازه بگیرید و با واحد میلی متر بنویسید.
درازای کتاب ریاضی ….۲۶۵… میلی متر و پهنای کتاب ریاضی …۱۹۸…. میلی متر است.

۴- طول پاک‌کن را با خط‌کش اندازه بگیرید و به دو صورت زیر بنویسید.
اندازه‌ی پاک‌کن …۴… سانتی متر و …۴… میلی متر است.
یا
اندازه‌ی پاک‌کن …۴۴… میلی متر است.

جواب کار در کلاس صفحه 86 ریاضی دوم دبستان

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.