جواب فعالیت صفحه ۸۸ فیزیک یازدهم ریاضی

جواب فعالیت صفحه ۸۸ فیزیک یازدهم ریاضی

فعالیت ۳-۳ صفحه ۸۸ فیزیک یازدهم ریاضی

جواب پرسش و فعالیت صفحه ۸۸ فیزیک یازدهم ریاضی

فعالیت ۳-۳ صفحه ۸۸ فیزیک یازدهم ریاضی

جواب فصل ۳ فیزیک یازدهم /

فعالیت ۳-۳ صفحه ۸۸ فیزیک یازدهم ریاضی

وقتی یک سوزن مغناطیسی شده یا یک عقربه مغناطیسی را از وسط آن آویزان می‌کنیم در بیشتر نقاط زمین، به طور افقی قرار نمی‌گیرد و امتداد آن با سطح افقی زمین زاویه می‌سازد. به این زاویه، شیب مغناطیسی گفته می‌شود.
برای یافتن شیب مغناطیسی محلی که در آن زندگی می‌کنید درست به وسط یک سوزن مغناطیسی شده یا عقربه مغناطیسی بزرگ، نخی را ببندید و آن را آویزان کنید. پس از تعادل، به کمک نقاله، زاویه‌ای را اندازه بگیرید که امتداد سوزن یا عقربه مغناطیسی با راستای افق می‌سازد. عدد به دست آمده، شیب مغناطیسی محل زندگی شماست. چنانچه در آزمایشگاه مدرسه شیب سنج مغناطیسی موجود باشد می‌توانید از آن نیز استفاده کنید.
جواب: با انجام این فعالیت در شهر تهران، شیب مغناطیسی در حدود ۴۰º  اندازه‌گیری می‌شود.

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.