جواب صفحه ۸۹ ریاضی ششم

جواب صفحه ۸۹ ریاضی ششم

جواب کار در کلاس صفحه ۸۹ ریاضی ششم

جواب صفحه ۸۹ ریاضی ششم

جواب کار در کلاس صفحه ۸۹ ریاضی ششم / جواب فصل ۵ ریاضی ششم ابتدایی /

جواب کار در کلاس صفحه ۸۹ ریاضی ششم

در هریک از موارد زیر کدام مقدار را اندازه می‌گیریم؟ دور آن خط بکشید.
جواب کار در کلاس صفحه ۸۹ ریاضی ششم
جواب فعالیت صفحه ۸۹ ریاضی ششم

۱- یک متِر خیّاطی بردارید. طول آن چند سانتی متر است؟ ۱۵۰
چند متر است؟ ۱/۵ متر
با توجّه به اینکه هر ده سانتی‌متر یک دسی متر است، متر خیّاطی چند دسی متر است؟ ۱۵
جواب فعالیت صفحه ۸۹ ریاضی ششم


۲- اندازه‌های زیر را در مورد خودتان حدس بزنید و در جدول بنویسید. سپس به کمک ابزار مناسب، اندازه گیری و جدول را کامل کنید.

جواب فعالیت صفحه ۸۹ ریاضی ششم

جواب کار در کلاس صفحه ۸۹ ریاضی ششم

۱- در جاهای خالی واحد مناسب بنویسید.جواب کار در کلاس صفحه ۸۹ ریاضی ششم

۱ متر × ۱۰۰۰ = ۱ کیلومتر
۱ دسی‌متر × ۱۰= ۱ متر
۱ سانتی‌متر × ۱۰ = ۱ دسی‌متر
۱ میلی‌متر × ۱۰ = ۱ سانتی‌متر


۲- طول قدم‌های مجید تقریباً ۰/۵ متر است. مجید چند قدم باید بردارد تا یک کیلومتر رفته باشد؟
جواب: یک کیلومتر برابر است با ۱۰۰۰ متر پس :جواب کار در کلاس صفحه ۸۹ ریاضی ششم

🔖 برای مشاهده صفحه بعدی روی لینک زیر کلیک کنید.

ریاضی ششم صفحه ۹۰
ریاضی ششم صفحه ۹۱ و ۹۲ و ۹۳
ریاضی ششم صفحه ۹۴

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.