جواب صفحه ۹ ریاضی ششم

جواب صفحه ۹ ریاضی ششم

جواب کار در کلاس صفحه ۹ ریاضی ششم

جواب صفحه ۹ ریاضی ششم

جواب کار در کلاس صفحه ۹ ریاضی ششم

جواب تمرینات درس اول ریاضی ششم /

۱- ابتدا محلّ تقریبی عددهای داده شده را روی محور مشخّص کنید. سپس برای نقطه‌های مشخّص شده یک عدد مناسب (به طور تقریبی) بنویسید.

جواب کار در کلاس صفحه ۹ ریاضی ششمجهت بزرگ شدن تصویر روی آن کلیک کنید.👆

۲- دانش آموزی عدد چهار هزار و پانصد و نه را به صورت زیر نوشته است. دلیل اشتباه او را توضیح دهید.
جواب: عدم توجه به جدول ارزش مکانی و جدا نویسی رقم های عدد مورد نظر جدا نویسی با گسترده نویسی اشتباه نشود.

۳- در سال ۱۳۸۹ ، ۱۲۹۸۶۴۸۰۰ جلد کتاب در جهان منتشر شده است. به حروف بنویسید.
جواب:  یکصد و بیست و نه میلیون و هشتصد و شصت و چهار هزار و هشتصد

مقدار تقریبی تعداد کتاب‌های منتشر شده در جهان را با تقریب ده میلیون (عدد نزدیک‌تر) بنویسید.
تعداد کتاب‌های منتشر شده در جهان

اگر این عدد را تقسیم بر ۱۰ کنید چه عددی به دست می‌آید؟
جواب: ۱۲,۹۸۶,۴۸۰

۴- در جای خالی عدد مناسب بنویسید.
عددی فرد بین دو عدد ۱۷۰۰ و ۲۰۰۰:
جواب:۱۹۳۹

بزرگ‌ترین عدد فرد ۸ رقمی با طبقه‌ی میلیون ۳۵ (بدون تکرار رقم‌ها)
جواب: ۳۵۹۸۷۶۴۱

عددی بین اعداد ۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰ با رقم‌های ۲,۴,۵,۷,۸ (بدون تکرار رقم‌ها)
جواب: ۷۸۲۴۵

۵- اعداد زیر را مقایسه کنید و علامت مناسب (< = >) قرار دهید.

۵- اعداد زیر را مقایسه کنید و علامت مناسب (< = >) قرار دهید.

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.