جواب تمرین و پرسش صفحه ۹۰ فیزیک یازدهم ریاضی

جواب تمرین و پرسش صفحه ۹۰ فیزیک یازدهم ریاضی

تمرین ۳-۱ صفحه ۹۰ فیزیک یازدهم ریاضی

جواب تمرین و پرسش صفحه ۹۰ فیزیک یازدهم ریاضی

تمرین ۳-۱ صفحه ۹۰ فیزیک یازدهم ریاضی

جواب فصل ۳ فیزیک یازدهم /

تمرین ۳-۱ صفحه ۹۰ فیزیک یازدهم ریاضی

۱- بر پروتونی که با زاویه θ=۳۰ نسبت به میدان مغناطیسی یکنواختی به اندازه B=۳۲۰G در حرکت است نیرویی به اندازه F=۵/۱۲×۱۰−۱۴N وارد می‌شود. تندی پروتون چند کیلو متر بر ثانیه است؟ جواب: 

تمرین ۳-۱ صفحه ۹۰ فیزیک یازدهم ریاضی

۲- سه ذرّه‌ٔ، هر کدام بار q=۶/۱۵μC و تندی v=۴۶m/s، در میدان مغناطیسی یکنواختی به اندازه B=۰/۱۶۵T در حرکت‌اند (شکل زیر). اندازه نیروی وارد بر هر ذرّه را حساب کنید. جواب: 

تمرین ۳-۱ صفحه ۹۰ فیزیک یازدهم ریاضی

پرسش ۳-۴ صفحه ۹۰ فیزیک یازدهم ریاضی

پرسش ۳-۴ صفحه ۹۰ فیزیک یازدهم ریاضی

الکترونی عمود بر میدان مغناطیسی یکنواختی در حرکت است. با توجه به شکل، جهت میدان $$ \overrightarrow{ B} $$ کدام است؟
درونسو   زیرا با توجه به قاعده دست و با توجه به این که بار الکترون منفی است، جهت میدان $$ \overrightarrow{ B} $$ به صورت درون سو است.

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.