جواب آزمایش صفحه ۹۲ فیزیک یازدهم ریاضی

جواب آزمایش صفحه ۹۲ فیزیک یازدهم ریاضی

آزمایش ۳-۲ صفحه ۹۲ فیزیک یازدهم ریاضی

جواب آزمایش صفحه ۹۲ فیزیک یازدهم ریاضی

آزمایش ۳-۲ صفحه ۹۲ فیزیک یازدهم ریاضی

جواب فصل ۳ فیزیک یازدهم /
مداری مطابق شکل الف ببندید تا جریان از سیم مسی بگذرد. آنچه را که مشاهده می‌کنید، در گروه خود به بحث بگذارید.
جواب: به سیم مسی حامل جریان در میدان مغناطیسی آهنربا، نیروی وارد شده و سیم مسی از آهنربا دور می‌شود.
در صورتی که وسیله‌ای مشابه شکل ب را در آزمایشگاه مدرسه در اختیار دارید می‌توانید از آن استفاده کنید.
مدار را قطع کنید و جهت جریان را تغییر داده و مراحل بالا را دوباره انجام دهید.
جواب: با تغییر جهت جریان نیروی وارد بر سیم نیز تغییر کرده و سیم به سمت آهنربا منحرف می‌شود، یعنی جهت جریان بر جهت نیرو اثر دارد.
نتیجه آزمایش را به کلاس گزارش دهید.
جواب: هنگامی که سیم حامل جریان را در میدان مغناطیسی قرار می‌دهیم از طرف میدان مغناطیسی بر سیم حامل جریان نیرو وارد می‌شود. همچنین نیرویی که در میدان مغناطیسی بر سیم حامل جریان وارد می‌شود، بر راستای سیم و نیز بر راستای میدان مغناطیسی عمود است. اگر جریان عبوری از سیم را افزایش دهیم، سیم حامل جریان با شدت بیشتری حرکت می‌کند.

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.