جواب صفحه ۹۳ فیزیک یازدهم ریاضی

جواب صفحه ۹۳ فیزیک یازدهم ریاضی

پرسش ۳-۵ صفحه ۹۳ فیزیک یازدهم ریاضی

جواب صفحه ۹۳ فیزیک یازدهم ریاضی

پرسش ۳-۵ صفحه ۹۳ فیزیک یازدهم ریاضی

جواب فصل ۳ فیزیک یازدهم /  پرسش ۳-۵ صفحه ۹۳ فیزیک یازدهم ریاضی

پرسش ۳-۵ صفحه ۹۳ فیزیک یازدهم ریاضی

اگر در شکل ۳-۱۳ سیم حامل جریان در امتداد میدان مغناطیسی قرار گیرد، نیروی مغناطیسی وارد بر آن چقدر خواهد بود؟ در چه حالتی بزرگی این نیرو بیشینه می‌شود؟
جواب: اگر سیم حامل جریان در امتداد میدان مغناطیسی قرار گیرد (θ=۱۸۰ یا θ=۰) نیروی وارد بر آن صفر و اگر عمود بر میدان مغناطیسی قرار گیرد θ=۹۰ نیروی وارد بر آن بیشینه خواهد بود.

تمرین ۳-۲ پرسش صفحه ۹۳ فیزیک یازدهم ریاضی

فعالیت ۳-۴ پرسش صفحه ۹۳ فیزیک یازدهم ریاضی

سیم مستقیمی به طول ۲/۴m حامل جریان ۲/۵A از شرق به غرب است. اندازه میدان مغناطیسی زمین در محل این سیم ۰/۴۵G و جهت آن از جنوب به شمال است. اندازه و جهت نیروی مغناطیسی وارد بر این سیم را تعیین کنید. تمرین ۳-۲ پرسش صفحه ۹۳ فیزیک یازدهم ریاضیطبق قاعده‌ی دست راست جهت نیروی وارد بر سیم به سمت پایین است.

فعالیت ۳-۴ صفحه ۹۳ فیزیک یازدهم ریاضی

فعالیت ۳-۴ پرسش صفحه ۹۳ فیزیک یازدهم ریاضیآزمایشی را طراحی کنید که به کمک آن بتوان نیروی مغناطیسی وارد بر سیم حامل جریان الکتریکی درون میدان مغناطیسی را اندازه گیری کرد. در صورت لزوم، برای اجرای این آزمایش می‌توانید از ترازوهای دیجیتال (رقمی) با دقت ۰/۰۱g استفاده کنید.
جواب: مطابق شکل یک آهنربا را روی ترازو قرار داده و با وصل کردن مدار، جریان درون سیم بوجود می آید و ترازو عددی بیشتر یا کمتر (بسته به جهت جریان) را نشان می دهد که مقدار این افزایش یا کاهش جرم نشان داده شده توسط ترازو  مطابق رابطه ی زیر به مقدار نیروی مغناطیسی وارد بر سیم حامل جریان مربوط می شود:  فعالیت ۳-۴ صفحه ۹۳ فیزیک یازدهم ریاضی

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.