جواب صفحه ۹۴ ریاضی ششم

جواب صفحه ۹۴ ریاضی ششم

جواب فعالیت صفحه ۹۴ ریاضی ششم

جواب صفحه ۹۴ ریاضی ششم

جواب فعالیت صفحه ۹۴ ریاضی ششم / جواب فصل ۵ ریاضی ششم ابتدایی /

جواب فعالیت صفحه ۹۴ ریاضی ششم

۱- شکل زیر یک هرم و شکل زیر گسترده‌ی آن است.جواب فعالیت صفحه ۹۵ ریاضی ششم  اندازه‌ها را روی شکل کامل کنید و بر روی کاغذ، گسترده‌ی آن را برحسب سانتی متر بکشید و از روی خط چین‌ها تا کنید. کدام پاره خط‌ها کنار هم قرار می‌گیرند؟ آنها را با چسب نواری بچسبانید.جواب فعالیت صفحه ۹۵ ریاضی ششم


۲- گسترده‌ی روبه رو را نیز مانند هرم قبلی بکشید و هرم دیگری بسازید. می‌توانید طول ضلع مثلّث‌ها یا مربّع را تغییر دهید.جواب فعالیت صفحه ۹۵ ریاضی ششم


۳- یکی از دانش آموزان گسترده‌ی مکعّب و مکعّب مستطیل را به شکل‌های زیر کشیده است. اندازه‌ی تمام ضلع‌ها را روی شکل کامل کنید و سطح‌های مساوی را هم رنگ کنید.جواب فعالیت صفحه ۹۵ ریاضی ششم


۴- با کاغذ مستطیل شکلی مانند تصویر زیر یک استوانه ساخته‌ایم (عرض‌ها را به هم چسبانده‌ایم).
متوازی الاضلاع
متوازی الاضلاع

حدس بزنید اگر استوانه را از روی پاره خطّ نشان داده شده برش بزنیم، چه شکلی درست می‌شود؟ این کار را انجام دهید و شکل به دست آمده را بکشید. 
متوازی‌الاضلاع

🔖 برای مشاهده صفحه بعدی روی لینک زیر کلیک کنید.

ریاضی ششم صفحه ۹۵
ریاضی ششم صفحه ۹۶
ریاضی ششم صفحه ۹۷

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.