جواب صفحه ۹۵ ریاضی دوم ابتدایی

جواب صفحه ۹۵ ریاضی دوم ابتدایی

حل ریاضی دوم دبستان صفحه 95

جواب صفحه ۹۵ ریاضی دوم ابتدایی

حل ریاضی دوم دبستان صفحه 95 جواب درس ۶ ریاضی دوم /

جواب فعالیت صفحه ۹۵ ریاضی دوم دبستان

۱- شکل زیر عدد ۲۱۴ را نشان می‌دهد. می‌خواهیم ۳۴۲ تا به آن اضافه کنیم. ابتدا ۳ دسته‌ی صدتایی به آن اضافه کنید. سپس ۴ دسته‌ی ۱۰ تایی و در آخر ۲ تا یکی به آن اضافه کنید.جواب فعالیت صفحه ۹۵ ریاضی دوم دبستان

حالا با استفاده از دسته‌های ۱۰۰ تایی و ۱۰ تایی و یکی که آموزگار به شما می دهد، جمع‌های زیر را انجام دهید و مانند بالا حاصل را به دست آورید.

جواب فعالیت صفحه ۹۵ ریاضی دوم دبستان

۲- شکل زیر عدد ۳۴۷ را نشان می‌دهد. می‌خواهیم ۱۲۵ تا از آن کم کنیم. ابتدا یک دسته‌ی صدتایی را بر می‌داریم. سپس ۲ دسته‌ی ده تایی را کم می‌کنیم و در آخر ۵ تا یکی را حذف می‌کنیم.جواب فعالیت صفحه ۹۵ ریاضی دوم دبستان

حالا با استفاده از دسته‌های ۱۰۰ تایی و ۱۰ تایی و یکی که آموزگار به شما می‌دهد، تفریق‌های زیر را انجام دهید و مانند بالا حاصل را به دست آورید.جواب فعالیت صفحه ۹۵ ریاضی دوم دبستان

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.