جواب صفحه ۹۵ ریاضی ششم

جواب صفحه ۹۵ ریاضی ششم

جواب کار در کلاس صفحه ۹۵ ریاضی ششم

جواب صفحه ۹۵ ریاضی ششم

جواب کار در کلاس صفحه ۹۵ ریاضی ششم / جواب فصل ۵ ریاضی ششم ابتدایی /

جواب کار در کلاس صفحه ۹۵ ریاضی ششم

۱- اشیایی مانند اشیای ردیف اوّل جدول پیدا کنید، آنها را در دست بگیرید و جدول را کامل کنید. جواب کار در کلاس صفحه ۹۵ ریاضی ششم


۲- کف یک استوانه، مکعّب‌های واحد چیده‌ایم. شکل روبه رو تصویر آن را از بالا نشان می‌دهد.
اگر در این استوانه ۵ لایه مکعّب واحد بچینیم، حجم استوانه تقریباً چند مکعّب واحد می‌شود؟جواب کار در کلاس صفحه ۹۵ ریاضی ششم

چگونه می‌توانیم اندازه‌ی دقیق‌تری از حجم پیدا کنیم؟ 
با کوچک‌تر کردن واحد و شمردن مکعب‌هایی که کامل نیستند.


۳- کف انباری را با کارتون‌هایی به شکل مکعّب با ضلع یک متر مانند شکل روبه رو پر کرده‌ایم.
مساحت کف انبار چقدر است؟جواب کار در کلاس صفحه ۹۵ ریاضی ششمحجم کارتون‌ها چقدر است؟جواب کار در کلاس صفحه ۹۵ ریاضی ششمدو مقدار به دست آمده با هم چه تفاوتی دارند؟
 اولی مساحت و بر حسب متر مربع است و دومی حجم و بر حسب متر مکعب است.

جواب فعالیت صفحه ۹۵ ریاضی ششم

۱- با میله یا چوب‌های یک متری، مکعّبی به حجم یک متر مکعّب بسازید.
چند میله استفاده کردید؟ …۱۲…
هر سطح این مکعّب چند مترمربّع است؟ جواب فعالیت صفحه ۹۵ ریاضی ششمبه نظر شما کولر آبی چه حجمی دارد؟

۱×۱×۱=۱
تقریبا ۱ متر مکعب 

 

حجم کلاس خود را تخمین بزنید. حجم کلاس


۲- چهار وسیله به شکل مکعّب یا مکعّب مستطیل پیدا کنید و حجم تقریبی آن‌ها را به دست آورید. جواب کار در کلاس صفحه ۹۶ ریاضی ششم

🔖 برای مشاهده صفحه بعدی روی لینک زیر کلیک کنید.

ریاضی ششم صفحه ۹۶
ریاضی ششم صفحه ۹۷
ریاضی ششم فعالیت صفحه ۹۸

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.