جواب آزمایش و پرسش صفحه ۹۵ فیزیک یازدهم ریاضی

جواب آزمایش و پرسش صفحه ۹۵ فیزیک یازدهم ریاضی

آزمایش ۳-۳ صفحه ۹۵ فیزیک یازدهم ریاضی

جواب آزمایش و پرسش صفحه ۹۳ فیزیک یازدهم ریاضی

آزمایش ۳-۳ صفحه ۹۵ فیزیک یازدهم ریاضی

جواب فصل ۳ فیزیک یازدهم / آزمایش ۳-۳ صفحه ۹۵ فیزیک یازدهم ریاضی

سیم مسی را از صفحه مقوایی بگذرانید و با آن مداری مطابق شکل روبه رو تشکیل دهید.
قبل از برقراری جریان الکتریکی، عقربه مغناطیسی را درمجاورت سیم، روی مقوا قرار دهید و به راستای قرارگرفتن آن توجه کنید.
جواب: عقربه‌ی مغناطیسی در جهت شمال جغرافیایی قرار می‌گیرد.
با وصل کردن مدار، جریان الکتریکی را از سیم مسی عبور دهید و به جهت گیری عقربه مغناطیسی توجه کنید.
جواب: با وصل کردن مدار، عقربه‌ی مغناطیسی نسبت به حالت اوّلیه منحرف می‌شود.
●  عقربه مغناطیسی را در نقطه‌های مختلف روی مقوا قرار دهید و جهت آن را بررسی کنید.
جواب: جهت عقربه‌ی مغناطیسی در نقاط مختلف به دور سیم، دایره‌هایی هم مرکز با سیم هستند.
با توجه به جهت گیری عقربه در نقاط مختلف صفحه مقوّایی، چند خط میدان مغناطیسی را رسم کنید.
این آزمایش را بار دیگر با جریانی در جهت مخالف تکرار کنید.
جواب: با تغییر جهت جریان، عقربه‌ی مغناطیسی نیز در نقاط مختلف معکوس می‌شود.
به کمک چند باتری دیگر یا تغییر مقاومت رئوستا، تحقیق کنید که افزایش یا کاهش جریان چه تأثیری در نتیجه آزمایش دارد؟
جواب: برای جریان‌های کم، عقربه‌ی مغناطیسی باید در فاصله‌ی کمی از سیم قرار گیرد تا جهت میدان مغناطیسی را در اطراف سیم نشان دهد. ولی برای جریان‌های زیاد، عقربه‌ی مغناطیسی می‌تواند در فاصله‌ی دورتری از سیم، جهت میدان مغناطیسی را به دور سیم نشان دهد.
نتیجه این آزمایش را در گروه خود بحث کنید و آن را به کلاس گزارش دهید.
جواب: با عبور جریان از سیم، میدان مغناطیسی در اطراف سیم ایجاد می‌شود که خطوط این میدان به صورت دایره‌های هم مرکز با سیم هستند. با نزدیک‌تر شدن به سیم، میدان مغناطیسی آن افزایش و با دور شدن از آن میدان مغناطیسی کاهش می‌یابد. همچنین افزایش جریان عبوری از سیم، میدان مغناطیسی آن را افزایش و کاهش جریان، میدان مغناطیسی را کاهش می‌دهد.

پرسش ۳-۶ صفحه ۹۵ فیزیک یازدهم ریاضی

پرسش ۳-۶ صفحه ۹۵ فیزیک یازدهم ریاضی

شکل زیر، جهت میدان مغناطیسی در اطراف یک سیم افقی و مستقیم حامل جریان را نشان می‌د‌هد. در ناحیه پایین بالای سیم، جهت میدان مغناطیسی درون‌سو و در ناحیه آن برون‌سو است. جهت جریان را در سیم تعیین کنید.
جواب: جهت جریان با توجه به قاعده دست راست به سمت چپ می‌ابشد.

پرسش ۳-۶ صفحه ۹۵ فیزیک یازدهم ریاضی

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.