جواب صفحه ۹۶ ریاضی ششم

جواب صفحه ۹۶ ریاضی ششم

جواب کار در کلاس صفحه ۹۶ ریاضی ششم

جواب صفحه ۹۶ ریاضی ششم

جواب کار در کلاس صفحه ۹۶ ریاضی ششم / جواب فصل ۵ ریاضی ششم ابتدایی /

جواب کار در کلاس صفحه ۹۶ ریاضی ششم

۱- حجم اتاقی ۶۰ متر مکعّب است. طول و عرض و ارتفاع آن چه اندازه‌هایی می‌تواند باشد؟جواب کار در کلاس صفحه ۹۶ ریاضی ششم


۲- جاهای خالی را پر کنید. جواب کار در کلاس صفحه ۹۶ ریاضی ششم

جواب فعالیت صفحه ۹۶ ریاضی ششم

۱- هر سانتی‌متر مکعّب یک سی سی است.
یک دسی مترمکعّب …۱۰۰۰… سی سی یا یک لیتر است.
حل: جواب فعالیت صفحه ۹۶ ریاضی ششم
یک مترمکعّب معادل چند لیتر است؟ ۱۰۰۰
حل: جواب فعالیت صفحه ۹۶ ریاضی ششم


۲- جرم یک سی سی آب تقریباً یک گرم است.
یک لیتر آب تقریباً …۱۰۰۰… گرم یا یک …کیلو‌گرم… جرم دارد.
روی بطری شیر یک لیتری را نگاه کنید. شیر داخل آن چند گرم است؟ تقریباً ۱۰۰۰ گرم


۳- هر یک از وسایل زیر را به ابزارها و واحدهای اندازه گیری مناسب وصل کنید.جواب فعالیت صفحه ۹۶ ریاضی ششم

جواب کار در کلاس صفحه ۹۶ ریاضی ششم

۱- جرم موارد روبه رو را ابتدا حدس بزنید و سپس اندازه بگیرید و در جدول بنویسید. جواب کار در کلاس صفحه ۹۶ ریاضی ششم


۲- میانگین جرم دانش آموزان کلاس خود را پیدا کنید.
۳۵ کیلو گرم

🔖 برای مشاهده صفحه بعدی روی لینک زیر کلیک کنید.

ریاضی ششم صفحه ۹۷
ریاضی ششم صفحه ۹۸
ریاضی ششم صفحه ۹۸ و ۹۹

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.