جواب پرسش و تمرین صفحه ۹۶ فیزیک یازدهم ریاضی

جواب پرسش و تمرین صفحه ۹۶ فیزیک یازدهم ریاضی

پرسش ۳-۷ صفحه ۹۶ فیزیک یازدهم ریاضی

جواب پرسش و تمرین صفحه ۹۶ فیزیک یازدهم ریاضی

پرسش ۳-۷ صفحه ۹۶ فیزیک یازدهم ریاضی

جواب فصل ۳ فیزیک یازدهم /  پرسش ۳-۷ صفحه ۹۶ فیزیک یازدهم ریاضی

پرسش ۳-۷ صفحه ۹۶ فیزیک یازدهم ریاضی

دریافت خود را از شکل‌های الف و ب بیان کنید. در بیان خود، به چگونگی تغییر جهت و اندازه میدان →B→ در اطراف سیم حامل جریان اشاره کنید.
شکل (الف):
بردار میدان مغناطیسی در اطراف سیم حامل جریان، در هر نقطه مماس بر خطوط میدان مغناطیسی در آن نقطه است. همچنین در فاصله‌های نزدیک‌تر به سیم حامل جریان، اندازه‌ی میدان مغناطیسی بزرگ‌تر است.
شکل (ب): هر قدر به سیم حامل جریبان نزدیک‌تر شویم، خطوط میدان مغناطیسی متراکم‌تر و در نتیجه میدان مغناطیسی آن قوی‌تر است.

تمرین ۳-۳ صفحه ۹۶ فیزیک یازدهم ریاضی

تمرین ۳-۳ صفحه ۹۶ فیزیک یازدهم ریاضی

جهت میدان مغناطیسی برایند (خالص) را ناشی از سیم‌های موازی و بلند حامل جریان را در هر یک از نقطه‌های a، b و c پیدا کنید. نقطه b در فاصله مساوی از دو سیم قرار دارد.
جواب: میدان مغناطیسی برآیند در نقطه هایمیدان مغناطیسی به ترتیب برونسو ، صفر و درون سو است.

تمرین ۳-۳ صفحه ۹۶ فیزیک یازدهم ریاضی

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.