جواب صفحه ۹۷ ریاضی دوم ابتدایی

جواب صفحه ۹۷ ریاضی دوم ابتدایی

حل ریاضی دوم دبستان صفحه 97

جواب صفحه ۹۷ ریاضی دوم ابتدایی

حل ریاضی دوم دبستان صفحه 97 جواب درس ۶ ریاضی دوم /

جواب تمرین صفحه ۹۷ ریاضی دوم دبستان

۱- با سرعت بیشتری جواب جمع و تفریق‌های زیر را پیدا کنید. جواب تمرین صفحه ۹۷ ریاضی دوم دبستان

۲- قدّ سعید ۱۳۶ سانتی‌متر است. قدّ خواهرش ۱۰ سانتی‌متر از او بلندتر است. قدّ خواهرش چند سانتی‌متر است؟ جواب تمرین صفحه ۹۷ ریاضی دوم دبستان

۳- حمیده در مرحله‌ی اوّل یک مسابقه ۲۱۰ امتیاز گرفت. در مرحله‌ی دوم ۳۴۰ امتیاز گرفت، حالا او چند امتیاز دارد؟ جواب تمرین صفحه ۹۷ ریاضی دوم دبستان
در مرحله‌ی سوم ۵۰ امتیاز از او کم شد. حمیده چند امتیاز دارد؟ ۵۵۰−۵۰=۵۰۰ جواب تمرین صفحه ۹۷ ریاضی دوم دبستان

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.