جواب صفحه ۹۸ ریاضی دوم ابتدایی

جواب صفحه ۹۸ ریاضی دوم ابتدایی

حل ریاضی دوم دبستان صفحه 98

جواب صفحه ۹۸ ریاضی دوم ابتدایی

حل ریاضی دوم دبستان صفحه 98 جواب درس ۶ ریاضی دوم /

جواب حل مسئله صفحه ۹۸ ریاضی دوم دبستان

۱- یک کتاب داستان ۳۹۵ صفحه داشت. حسین در یک هفته ۱۵۰ صفحه و در هفته‌ی دوم ۱۳۰ صفحه از کتاب را خواند. چند صفحه را هنوز نخوانده است؟ برای حلّ این مسئله دو مرحله‌ی زیر را انجام دهید.
الف) ابتدا حساب کنید چند صفحه از کتاب خوانده شده است؟

۱۵۰+۱۳۰=۲۸۰

ب) حالا تعداد صفحات باقی مانده را پیدا کنید. 

۳۹۵−۲۸۰=۱۱۵

۲- مریم ۶ سکّه‌ی ۱۰۰ ریالی، ۳ سکّه‌ی ۱۰ ریالی و ۵ سکّه‌ی ۱ ریالی داشت. او ۳۲۵ ریال در صندوق صدقات انداخت. حالا او چقدر پول دارد؟

۶۰۰ + ۳۰ + ۵ = ۶۳۵
۶۳۵ ۳۲۵ = ۳۱۰

جواب الگویابی کن صفحه ۹۸ ریاضی دوم دبستان

۱- تعداد مربّع‌های کوچک هر شکل را بشمارید و بنویسید. شکل بعدی چند مربّع دارد؟ الگویی را که دیده اید بنویسید و توضیح دهید.

جواب الگویابی کن صفحه ۹۸ ریاضی دوم دبستان

۲- الگوی عددی را ادامه دهید.جواب الگویابی کن صفحه ۹۸ ریاضی دوم دبستان

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.