جواب صفحه ۹۹ ریاضی دوم ابتدایی

جواب صفحه ۹۹ ریاضی دوم ابتدایی

حل ریاضی دوم دبستان صفحه 99

جواب صفحه ۹۹ ریاضی دوم ابتدایی

حل ریاضی دوم دبستان صفحه 99 / جواب درس ۶ ریاضی دوم /

جواب تمرین صفحه ۹۹ ریاضی دوم دبستان

محسن ۸ سال داشت که خواهرش به دنیا آمد. حالا از آن زمان ۱۰ سال گذشته است. این خواهر و برادر روی هم چند سال دارند؟
الف) خواهر محسن چند سال دارد؟

 ۱۰+۰=۱۰

ب) محسن چند سال دارد؟ 

۱۰+۸=۱۸

ج) این دو نفر روی هم چند سال دارند؟ 

۱۸+۱۰=۲۸

جواب الگویابی کن صفحه ۹۹ ریاضی دوم دبستان

با توجّه به الگویی که در ساعت‌ها وجود دارد، عقربه‌های بعدی را خودتان رسم کنید. جواب تمرین صفحه ۹۹ ریاضی دوم دبستانالگو را توضیح دهید. هر ساعت ده دقیقه جلو می‌رود.
پاسخ: در هر مرحله عقربه بزرگ ساعت ۱۰ دقیقه به جلو رفته است.

 

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.