جواب فصل ۱ آزمایشگاه علوم یازدهم

جواب فصل ۱ آزمایشگاه علوم یازدهم

جواب پرسش های فصل ۱ آزمایشگاه یازدهم

جواب فصل ۱ آزمایشگاه علوم یازدهم

جواب پرسش های فصل ۱ آزمایشگاه یازدهم

گام به گام آزمایشگاه علوم تجربی یازدهم / فصل اول :: کلیات

 جواب خود را بیازمایید صفحه ۱۴ آزمایشگاه یازدهم

در پیرابند های زیر عبارتها یا جمله هایی از متن بالا را بنویسید که ترتیب درست مراحل اهدای خون را نشان بدهد.

 جواب خود را بیازمایید صفحه ۱۴ آزمایشگاه یازدهم

 جواب صفحه ۱۵ آزمایشگاه یازدهم

در این متن، بخشی که به رنگ سفید مشخص شده، پیام اصلی متن را نشان میدهد در حالی که بخش مشخص شده با رنگ نارنجی جزئیات مربوط به ایده کلیدی را نشان میدهد. با توجه به آنها، پیرابندهای زیر را کامل کنید.

 جواب صفحه ۱۵ آزمایشگاه یازدهم

 جواب صفحه ۱۷ آزمایشگاه یازدهم

 جواب صفحه ۱۵ آزمایشگاه یازدهم

متن زیر را با دقت بخوانید، آن را خلاصه و پیرابندهای داده شده را کامل  کنید.

اسطرلاب وسیله ای برای مشخص کردن زمان و جهت اشکال گوناگونی دارد گسترش سایر ابزار ، کاهش استفاده اسطرلاب
اسطرلاب وسیله ای برای مشخص کردن زمان و جهت است ، این وسیله دارای اشکال گوناگونی است و امروزه استفاده از آن کاهش یافته

 

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.