جواب فعالیت های فصل ۱ زیست شناسی دوازدهم

جواب فعالیت های فصل ۱ زیست شناسی دوازدهم

گام به گام فصل اول زیست دوازدهم

جواب فعالیت های فصل ۱ زیست شناسی دوازدهم

گام به گام فصل اول زیست دوازدهم

گام به گام زیست شناسی دوازدهم / فصل ۱: مولکول‌های اطلاعاتی

جواب شکل صفحه ۱۰ زیست شناسی دوازدهم

چرا در دور دوم همانندسازی دو نوار متوسط و سبک حاصل شد؟
جواب: زیرا دناهای این مرحله در ابتدای همانند سازی ، همگی چگالی متوسط داشتند (یک رشته سبک دارای N ۱۴ یک رشته سنگین دارای N ۱۵ ) و در محیط حاوی N ۱۴ (آماده برای ساخت رشته سبک)در مقابل رشته سنگین دنای اولیه یک رشته سبک (چگالی متوسط ) و مقابل رشته سبک آن یک رشته سبک (چگالی سبک) ساخته می شود . (مطابق شکل مقابل)

جواب شکل صفحه ۱۰ زیست شناسی دوازدهم

فعالیت ۱ صفحه ۱۸ زیست شناسی دوازدهم

فعالیت ۱ صفحه ۱۸ زیست شناسی دوازدهم

با استفاده از دو یا چند مفتول فلزی ساختار دوم، سوم و چهارم پروتئین‌ها را مدل سازی کنید.
جواب: انجام این فعالیت به عهده دانش آموز است ولی برای راهنمایی میتواند از چند مفتول یا سیم های مسی با پوشش های رنگی استفاده کند .
ابتدا آنها را به صورت خطی نشان میدهد. ( ساختار اول ) 
سپس به صورت فرم مارپیچ و صفحه ای در می آورد. ( ساختار دوم) 
مارپیچ ها و صفحات را با هم یا جداگانه در کنار هم قرار می دهد ( ساختار سوم) 
تعدادی مارپیچ و صفحه را به رنگ های متفاوت در کنار هم قرار می دهد و ساختارهای متفاوتی را نشان میدهد. ( ساختار چهارم ) 

جواب سوال صفحه ۱۸ زیست شناسی دوازدهم

جواب سوال صفحه ۱۸ زیست شناسی دوازدهم

جواب: محل پمپ سدیم – پتاسیم : غشاه یاخته ها(عصبی) و نقش آنزیمی پمب: جابجایی بون های سدیم و پتاسیم دو سمت غشا، در جهت خلاف شیب غلظت آن ها بود و آنزیم هستند چون جایگاهی برای اتصال ATP دارند (جایگاه فعال) و واکنش تجزیه ATP به ADP و P در آن انجام می شود (یعنی عمل اختصاصی دارند)

جواب سوال صفحه ۱۸ زیست شناسی دوازدهم

جواب سوال صفحه ۱۸ زیست شناسی دوازدهمجواب: آنزیم هایی که بیش از یک نوع واکنش را سرعت می بخشند مثل آنزیم دناپلیمراز که هم واکنش پلیمرازی دارد و پیوندهای فسفودی استر را در رشته دنا ایجاد می کند و هم واکنش نوکلنازی دارد و پیوندهای فسفو دی استر را می شکند (و آنزیم روبیسکو فصل ۶ ص ۸۵ کتاب)

فعالیت ۲ صفحه ۲۰ زیست شناسی دوازدهم

الف) گفته می‌شود تب بالا خطرناک است، بین این مسئله و فعالیت آنزیم‌ها چه ارتباطی می‌بینید؟
جواب: تب بالا ( بالاتر از ۴۰ درجه) ممکن است آنزیم ها را غیرفعال کند بنابراین عملکرد آن ها در سلول و بدن مختل می شود . عمل نکردن آنزیم ها ممکن است باعث غیرفعال شدن دستگاه های بدن و حتی مرگ شود .

ب) با توجه به تأثیر متفاوت دمای کم و زیاد روی آنزیم‌ها، از این ویژگی آنزیم‌ها در آزمایشگاه‌ها چگونه می‌توان استفاده کرد؟ 
جواب: برای غیرفعال کردن دائمی آنزیم ها از دمای بالا استفاده می شود ولی برای غیرفعال کردن موقتی و برگشت پذیر برای مدتی از دمای پائین استفاده می کنند

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.