جواب فعالیت های فصل ۲ زیست شناسی دوازدهم

جواب فعالیت های فصل ۲ زیست شناسی دوازدهم

گام به گام فصل دوم زیست دوازدهم

جواب فعالیت های فصل ۲ زیست شناسی دوازدهم

گام به گام فصل دوم زیست دوازدهم

گام به گام زیست شناسی دوازدهم / فصل ۲: جریان اطلاعات در یاخته

جواب سوال صفحه ۲۳ زیست شناسی دوازدهم

جواب سوال صفحه ۲۳ زیست شناسی دوازدهمجواب: تفاوت های دیگر رونویسی و همانندسازی :
در همانندسازی از سرتاسر دو رشته دنا برای همانندسازی استفاده می شود(دو رشته ، الگو داریم) ، رونویسی از بخشی از یک رشته ی مولکول دنا است(بخشی از یک رشته، الگو است). در همانندسازی عمل ویرایش داریم که ضمن همانندسازی رخ می دهد اما در رونویسی عمل پیرایش داریم که اغلب پس از رونویسی است. پس از همانندسازی معمولا دیگر در دنا تغییری رخ نمی دهد اما پس از رونویسی، رنا با فرآیند پیرایش تغییر می کند و به رنای بالغ و کوتاهتر تبدیل می شود.

(ویرایش برای پایداری اطلاعات ورانتی انجام می شود ولی هدف از پیرایش حذف بخش های غیرموئر در بیان ژن است).

در همانندسازی یوکاریوت ها، دو مولکول دنا، در هسته می مانند اما پس از رونویسی، محصول که مولکول رنا است به سیتوپلاسم یاخته یوکاریوت می رود و مولکول دنا در هسته می ماند.

در همانندسازی توالی های پلی نوکلشوتیدی با پیوندهیدروژنی به رشته الگوی دنا متصل می ماند و دو رشته متصل ، شکل ماریپچی به خود می گیرند اما در رونویسی هر توالی پلی نوکلشوتیدی رنا که ساخته شد از رشته الگوی دنا جدا می شود.

برای هر همانندسازی جایگاه های آغاز همانندسازی متعددی در طول دنا ایجاد می شود اما برای آغاز هر فرآیند رونویسی به یک جایگاه و توالی نوکلشوتیدی راه انداز نیاز است.

در همانندسازی رشته جدید ساخته شده همان نوکلتوتیدهای رشته قدیمی را دارد اما رشته رنای ساخته شده نوکلوتید متفاوتی از رشته دنا دارد( نوکلشوتیدهای یوراسیل دار بجای تیمین دار) .

هدف از همانندسازی مضاعف شدن تعداد ژن ها است تا یاخته برای تقسیم آماده شود اما هدف از رونویسی بیان ژن های مفید و ضروری برای ادامه زندگی و کار و تقسیم یاخته است .

{ شباهت های دیگر این دو فرایند: هر دو در هسته یوکاریوت ها و با استفاده از رشته دنا بوقوع می پیوندند . در هر دو انواعی از انزیم پلیمراز نقش اصلی را برعهده دارند و … }

جواب سوال صفحه ۲۳ زیست شناسی دوازدهمجواب: برای باز شدن دو رشته دنا پیوندهای هیدورژنی شکسته می شوند.

جواب سوال صفحه ۲۶ زیست شناسی دوازدهم

جواب سوال صفحه ۲۶ زیست شناسی دوازدهمجواب: حلقه ها (ی سبز) ، میانه ها هستند که در رنای بالغ وجود ندارند چون حذف شده اند.

جواب سوال صفحه ۲۶ زیست شناسی دوازدهمجواب در شکل بالا👆
جهت رونویسی از نوک شکل پیکانی ساختارهای پر مانند به سمت قاعده آن ها که به تدریج رشته های پلی پپتیدی طویل تری تشکیل شده اند که در شکل، جهت رونویسی با فلش مشخص شده.

جواب سوال صفحه ۲۷ زیست شناسی دوازدهم

جواب سوال صفحه ۲۶ زیست شناسی دوازدهمجواب: متیونین با پادرمزه AUG دارای رمزه TAC در رنای بالغ است(رمز آن در دنا ATG بوده که شبیه پادرمزه است فقط در دنا بجای Uـ، Tداریم).

جواب سوال صفحه ۲۹ زیست شناسی دوازدهم

جواب سوال صفحه ۲۹ زیست شناسی دوازدهم

جواب: متیونین با پادرمزه AUG دارای رمزه TAC در رنای بالغ است(رمز آن در دنا ATG بوده که شبیه پادرمزه است فقط در دنا بجای Uـ، Tداریم).

جواب صفحه ۳۰ زیست شناسی دوازدهم

مرحله طویل شدن: پیوند بین آمینواسیدها ، پیوند پپتیدی است. علت نام گذاری ها جایگاه P :
جواب: چون در مرحله طویل شدن ، رنای ناقلی که حامل رشته پلی پپتیدی در حال ساخت است همواره در جایگاه P قرار می گیرد. جایگاه A چون همواره رنای حامل آمینواسید به آن وارد می شود و جایگاه E یا Exit چون رناهای ناقل بدون آمینواسید در آن قرار گرفته و بلافاصله خارج می شوند و ریبوزم را ترک می کنند.

فعالیت ۱ صفحه ۳۲ زیست شناسی دوازدهم

فعالیت ۱ صفحه ۳۲ زیست شناسی دوازدهم

الف) چه رابطه‌ای بین طول عمر رنای پیک یاخته‌ها با میزان پروتئین‌سازی آنها برقرار است؟
جواب: هر چه میانگین عمر رنای پیک بیشتر باشد میزان محصول یا تعداد پلی پپتید های ترجمه شده آن بیشتر خواهد بود.
( فرصت بیشتری برای پروتئین‌سازی دارد. درنتیجه امکان ساخت پروتئین بیشتری وجود دارد.)

ب) رونویسی و ترجمه در پروکاریوت‌ها و یوکاریوت‌ها را با هم مقایسه کنید.
🔷 رونویسی در پیش هسته ایها در سیتوپلاسم انجام می شود ولی در هوهسته ای ها درون هسته
🔷 رونویسی در پیش هستهای ها توسط یک نوع رنابسپاراز انجام می شود ولی در هوهسته ایها
توسط انواعی از رنابسپاراز انجام می شود.
🔷 ترجمه در پیش هستهای ها ممکن است پیش از پایان رونویسی آغاز شود ولی در هوهسته ای ها
ترجمه بعد از رونویسی انجام می شود .
🔷 در پیش هسته ای ها ترجمه در سیتوپلاسم انجام می شود ولی در هوهسته ای ها در سیتوپسم و
اندامک هایی مثل راکیزه و دیسه ها نیز می تواند انجام شود .

جواب صفحه ۳۳ زیست شناسی دوازدهم

جواب صفحه ۳۳ زیست شناسی دوازدهمجواب: یاخته های بنیادی مغز استخوان به یاخته های بنیادی میلویدی و لنفوشیدی تمایز پیدا می کردند که از تمایز این یاخته های بنیادی انواع یاخته های خونی ایجاد می شدند.

جواب صفحه ۳۶ زیست شناسی دوازدهم

جواب صفحه ۳۶ زیست شناسی دوازدهمجواب: تنظیم بیان ژن در سطح فام تنی، پیش از رونویسی است.

 

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.