جواب تمرین صفحه ۳۷ فیزیک دوازدهم ریاضی

جواب تمرین صفحه ۳۷ فیزیک دوازدهم ریاضی

جواب تمرین ۲-۲ صفحه ۳۷ فیزیک دوازدهم ریاضی

جواب تمرین صفحه ۳۷ فیزیک دوازدهم ریاضی

جواب تمرین ۲-۲ صفحه ۳۷ فیزیک دوازدهم ریاضی /  فصل ۲ فیزیک دوازدهم ریاضی /

جواب تمرین ۲-۲ صفحه ۳۷ فیزیک دوازدهم ریاضی

جواب تمرین ۲-۲ صفحه ۳۷ فیزیک دوازدهم ریاضی

اگر در مثال ۲-۵ از مقاومت هوا صرف نظر کنیم، سرعت برخورد گوی‌ها با زمین را با هم مقایسه کنید.

جواب تمرین ۲-۲ صفحه ۳۷ فیزیک دوازدهم ریاضیبا صرفنظر از مقاومت هوا، سرعت برخورد گلوله ها با زمین به جرم گلوله ها وابسته نیست. V۱ = V۲ 

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.