جواب فعالیت های فصل ۳ زیست شناسی دوازدهم

جواب فعالیت های فصل ۳ زیست شناسی دوازدهم

گام به گام فصل سوم زیست دوازدهم

جواب فعالیت های فصل ۳ زیست شناسی دوازدهم

گام به گام فصل سوم زیست دوازدهم

گام به گام زیست شناسی دوازدهم / فصل ۳: انتقال اطلاعات در نسل‌ها

فعالیت ۱ صفحه ۴۲ زیست شناسی دوازدهم

فعالیت ۲ صفحه ۴۳ زیست شناسی دوازدهمپدری گروه خونی O و مادری گروه خونی AB دارد.
چه ژن نمود و رخ نمود‌هایی برای فرزندان آنان پیش بینی می‌کنید؟
جواب: مربع پانت را رسم می کنیم:فعالیت ۱ صفحه ۴۲ زیست شناسی دوازدهم

فعالیت ۲ صفحه ۴۳ زیست شناسی دوازدهم

فعالیت ۲ صفحه ۴۳ زیست شناسی دوازدهممردی سالم قصد دارد با زنی هموفیل ازدواج کند. چه ژن نمود و رخ نمود‌هایی برای فرزندان آنان پیش‌بینی می‌کنید؟
جواب: زن نمود مرد XHY و زن نمود زن XHXH است. مربع پانت را رسم می کنیم:

فعالیت ۲ صفحه ۴۳ زیست شناسی دوازدهم

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.