جواب فعالیت های فصل ۴ زیست شناسی دوازدهم

جواب فعالیت های فصل ۴ زیست شناسی دوازدهم

گام به گام فصل چهارم زیست دوازدهم

جواب فعالیت های فصل ۴ زیست شناسی دوازدهم

گام به گام فصل چهارم زیست دوازدهم

گام به گام زیست شناسی دوازدهم / فصل ۴: تغییر در اطلاعات وراثتی

فعالیت ۱ صفحه ۵۰ زیست شناسی دوازدهم

فعالیت ۱ صفحه ۵۰ زیست شناسی دوازدهمالف) در چه صورت طول یک رشته پلی‌پپتیدی ممکن است افزایش یابد؟
جواب: در صورتی که جهش از نوع اضافه شدن باشد و تعداد نوکلئوتید‌های اضافه شده مضربی از ۳ باشد و این نوکلئوتید‌ها رمز آمینواسید باشند و رمز پایان نباشد.

ب) اگر تعداد نوکلئوتیدهای اضافه یا حذف شده مضربی از سه باشد، چه پیامدی مورد انتظار است؟
در صورت حذف با مضرب ۳:
اگر باعث حذف رمز پایان نشود باعث کوتاه‌تر شدن رشته پلی‌پپتیدی می‌شود.
در صورت اضافه شدن با مضرب ۳:
اگر باعث اضافه شدن رمز پایان شوند به طویل‌‌تر شدن رشته پلی‌پپتیدی می‌‌انجامد.

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.