جواب فعالیت های فصل ۵ زیست شناسی دوازدهم

جواب فعالیت های فصل ۵ زیست شناسی دوازدهم

گام به گام فصل پنجم زیست دوازدهم

جواب فعالیت های فصل ۵ زیست شناسی دوازدهم

گام به گام فصل پنجم زیست دوازدهم

گام به گام زیست شناسی دوازدهم / فصل ۵: از ماده به انرژی

فعالیت ۱ صفحه ۶۶ زیست شناسی دوازدهم

زیست شناسی دوازدهم

گفت‌وگو کنید
همان‌طور که دیدید، در قند کافت ATP ساخته می‌شود. براساس روش‌هایی که دربارۀ تولید ATP گفتیم، ساخته شدن ATP در قند کافت با کدام روش انجام می‌شود؟
جواب: ساخته شدن مولکول ATP در مرحله گلیکولیز تنفس یاخته‌ای، در سطح پیش ماده انجام می‌شود.

فعالیت ۲ صفحه ۷۰ زیست شناسی دوازدهم

زیست شناسی دوازدهم

الف) توضیح دهید چرا ساخته شدن ATP در زنجیرۀ انتقال الکترون، از نوع ساخته شدن اکسایشی ATP است؟
جواب: براساس آنچه در زنجیره انتقال الکترون ساخته شدن ATP با اکسایش مولکول ها و در نهایت اکسیژن دو بار منفی همراه است.

ب) با توجه به نقش غشای درونی راکیزه در نقش یاخته‌ای ، چین خورده بودن آن چه ارزشی برای یاخته دارد؟
جواب: غشا، محل اجزا و پروتئین های زنجیره انتقال الکترون است بنابراین گسترش غشا، به شکل چین خوردگی امکان حضور عوامل ساختاری و عملکردی زنجیره انتقال الکترون را بیشتر می کند.

فعالیت ۳ صفحه ۷۱ زیست شناسی دوازدهم

زیست شناسی دوازدهم

ارائه دهید
با استفاده از شکل ۹، به‌طور گروهی طرحی تصویری و نوشتاری از تنفس یاخته‌ای تولید و سعی کنید حداقل واژه‌ها را به کار برید. هر گروه طرح خود را در کلاس ارائه دهد. این طرح را می‌توانید با استفاده از نرم افزارهای رایانه‌ای، نقاشی و به صورت‌های متفاوت تولید کنید.
جواب: بر عهده دانش آموزان است

فعالیت ۴ صفحه ۷۲ زیست شناسی دوازدهم

زیست شناسی دوازدهم

گفت‌وگو کنید
شاید دیده باشید که در دانه‌های خشک و بدون آب مانند نخود و لوبیا، حشرات و لارو آنها رشد و نمو می‌کند. با توجه به اینکه این دانه‌ها خشک‌اند و تقریباً آبی ندارند، آب مورد نیاز این جانوران چگونه تأمین می‌شود؟
جواب: این آب می تواند در تنفس یاخته ای حشره و با انتقال الکترون در زنجیره انتقال الکترون غشا، راکیزه ها تشکیل شود.

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.