جواب فعالیت های فصل ۶ زیست شناسی دوازدهم

جواب فعالیت های فصل ۶ زیست شناسی دوازدهم

گام به گام فصل ششم زیست دوازدهم

جواب فعالیت های فصل ۶ زیست شناسی دوازدهم

گام به گام فصل ششم زیست دوازدهم

گام به گام زیست شناسی دوازدهم / فصل ۶: از انرژی به ماده

فعالیت ۱ صفحه ۷۹ زیست شناسی دوازدهم

فعالیت ۱ صفحه ۷۹ زیست شناسی دوازدهم

گفت‌و‌گو کنید
سبزینه هما‌ن‌طور که از نامش پیداست، به رنگ سبز دیده می‌شود. با توجه به آنچه در سال گذشته درباره بینایی آموختید، توضیح دهید این رنگیزه چرا به رنگ سبز دیده می‌شود؟
جواب: به علت بازتاب بخش سبز نور مرئی از رنگیزه های درون کلروپلاست ها

فعالیت ۲ صفحه ۸۰ زیست شناسی دوازدهم

ارائه دلیل
نمودار زیر میزان فتوسنتز یک گیاه را نشان می‌دهد. این نمودار را با نمودار شکل ۳ مقایسه کنید و نتایجی را که از آن به‌دست می‌آورید، بنویسید.
جواب: در مقایسه با نمودار شکل مقابل مشخص می شود که سبزینه ها بیشترین تاثیر را در فتوسنتز دارندفعالیت ۲ صفحه ۸۰ زیست شناسی دوازدهم

فعالیت ۳ صفحه ۸۱ زیست شناسی دوازدهم

گفت‌وگو کنیدفعالیت ۳ صفحه ۸۱ زیست شناسی دوازدهم

الف) چه توضیحی برای این مشاهده دارید؟ با چه آزمایشی می‌توانید درستی این توضیح را بررسی کنید؟
جواب: در محل نورهای قرمز و آبی بیشترین میزان اکسیژن تولید می شود .می توان هر یک از طیف های نور مرئی را جداگانه به کار برد و نتایج حاصل از این آزمایش ها را مقایسه کرد .در واقع در این آزمایش باید گروه شاهد و تیمار طراحی کرد.

ب) آیا از این آزمایش می‌توان نتیجه گرفت که سبزینه، رنگیزه اصلی در فتوسنتز است؟ پاسخ خود را توضیح دهید.
جواب: با توجه به میزان بیشتر اکسیژن در قسمت های قرمز و سبز که مربوط به سبزینه هاست، پاسخ این پرسش مثبت است.

فعالیت ۴ صفحه ۸۵ زیست شناسی دوازدهم

فعالیت ۴ صفحه ۸۵ زیست شناسی دوازدهم

تفسیر کنید
در گفتار بعد خواهیم دید که میزان اکسیژن نیز بر فتوسنتز اثر دارد. نمودار مقابل تأثیر میزان اکسیژن بر میزان فتوسنتز گیاهی C۳ را نشان می‌دهد. با توجه به نمودار، ارتباط بین میزان اکسیژن و فتوسنتز این گیاه را توضیح دهید.
جواب: فزایش اکسیزن سبب کاهش فتوستتز می شود
چرا که فعالیت اکسیژنازی آنزیم روبیسکو را باعث می شود و تنفس نوری افزایش و فتوسنتز کاهش می یابد

فعالیت ۵ صفحه ۸۸ و ۸۹ زیست شناسی دوازدهم

گفت‌وگو کنید

فعالیت ۵ صفحه ۸۸ تا ۸۹ زیست شناسی دوازدهم

سه گیاه الف، ب و پ داریم. با فرض اینکه فتوسنتز هیچ یک از این گیاهان یکسان نباشد، به پرسش‌های زیر پاسخ دهید.
۱- الف) عصاره برگ هر یک از این گیاهان در دو زمان، یکی در آغاز تاریکی (شب) و دیگری در آغاز روشنایی (صبح) استخراج و pH آنها اندازه‌گیری شد. pH عصارۀ گیاه ب در آغاز روشنایی نسبت به آغاز تاریکی اسیدی‌تر بود. گیاه «ب» چه نوع فتوسنتزی دارد؟
جواب: فتوستتز گیاه ب از نوع کم(CAM) است که با افزایش نور ، اسید ساخته شده در شب به سمت استفاده در چرخه کالوین می رود و در نتیجه میزان اسیدی بودن عصاره گیاه کاهش می یابد.

فعالیت ۵ صفحه ۸۸ و ۸۹ زیست شناسی دوازدهم

ب) برای تشخیص نوع فتوسنتز گیاه الف و پ چه راهی پیشنهاد می‌دهید؟ آیا ساختار این گیاهان در تشخیص نوع فتوسنتز به شما کمک می‌کند؟
جواب: برش گیری از برگ آنها و مشاهده ساختار بافتی برگ. بله . همان طور که گفتیم ساختار بافتی به شناسایی آنها کمک می کند. همچنین گیاهان کم(CAM) را می توان بر اساس آبدار و گوشتی بودن برگ و ساقه تشخیص داد

۲- نمودار‌های ۱ و ۲ به ترتیب اثر کربن دی‌اکسید جوّ و شدت نور را بر فتوسنتز دو گیاه C۳ و C۴ نشان می‌دهند. چه نتیجه‌ای از این نمودارها می‌گیرید؟
جواب: اصلاح نمودار ۱- محور افقی میزان کربن دی اکسید جو را نشان می دهد. افزایش کربن دی اکسید جو اثر مثبت بیشتری بر گیاهان C۳ دارد. نمودار ۲ نشان می دهد که گیاهان C۴ در شد های بیشتر نور عملکرد
بهتری در مقایسه با گیاهان C۳ دارند.

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.