جواب فعالیت های فصل ۸ زیست شناسی دوازدهم

جواب فعالیت های فصل ۸ زیست شناسی دوازدهم

گام به گام فصل هشتم زیست دوازدهم

جواب فعالیت های فصل ۸ زیست شناسی دوازدهم

گام به گام فصل هشتم زیست دوازدهم

گام به گام زیست شناسی دوازدهم /  فصل ۸: رفتارهای جانوران

فعالیت ۱ صفحه ۱۱۰ زیست شناسی دوازدهم

فعالیت ۱ صفحه ۱۱۰ زیست شناسی دوازدهم

الف) شکل زیر یادگیری خوگیری را نشان می‌دهد. آن را توضیح دهید.
جواب: در شکل های ۱ تا ۳ ،ابتدا مترسک پرنده ها را می ترساند ولی پس از مدتی آن ها متوجه می شوند ،مترسک به آن ها آسیبی نمی رساند .
پرنده ها به آن خو می گیرند و دیگر مترسک کارایی ندارد.

ب) در برخی کشتزار‌ها قوطی‌های فلزی را به مترسک آویزان می‌کنند، این کار چه فایده‌ای دارد؟
جواب: قوطی های فلزی با وزش باد تکان می خورند و صدا ایجاد می کنند و موجب ترس پرنده ها می شوند. از آنجا که این محرک دائمی نیست ،استفاده از مترسک را موثر تر می کند.

فعالیت ۲ صفحه ۱۱۰ زیست شناسی دوازدهم

فعالیت ۲ صفحه ۱۱۰ زیست شناسی دوازدهمپرنده‌ای که در شکل زیر می‌بینید، پروانه مونارک را بلعیده و دچار تهوع شده است. پس از چنین تجربه‌هایی پرنده می‌آموزد، این حشره را نباید بخورد. چگونگی آموختن این رفتار را بر اساس یادگیری شرطی شدن توضیح دهید.
جواب: بر اساس یادگیری شرطی شدن فعال ،احساس مزه نامطلوب که به تهوع پرنده منجر می شود ،تنبیهی است که با تکرار آن ،پرنده می آموزد از خوردن این پروانه ها اجتناب کند.

فعالیت ۳ صفحه ۱۱۰ زیست شناسی دوازدهم

فعالیت ۴ صفحه ۱۱۶ زیست شناسی دوازدهم

الف) شقایق دریایی با تحریک مکانیکی (تماس)، بازوهای خود را منقبض می‌کند اما به حرکت مداوم آب پاسخی نمی‌دهد. چرا؟
جواب: حرکت مداوم آب موجب خوگیری جانور ولی تماس موجب پاسخ می شود.

ب) رام کنندگان جانوران چگونه انجام حرکات نمایشی در سیرک را به آنها می‌آموزند؟
جواب: رام کنندگان به جانوران می آموزند رفتار ویژه ای به دریافت پاداش یا تنبیه منجر می شود.

فعالیت ۴ صفحه ۱۱۶ زیست شناسی دوازدهم

فعالیت ۴ صفحه ۱۱۶ زیست شناسی دوازدهمدر پژوهش دربارۀ رفتار بیرون انداختن پوسته تخم در کاکایی‌ها:
الف) پژوهشگر چه فرضیه‌ای را دنبال می‌کرد؟
جواب: بیرون انداختن پوسته تخم برای حفاظت از شکارچی انجام می شود

ب) چرا پژوهشگر فقط در کنار تعدادی از تخم مرغ‌های رنگ آمیزی شده، پوسته تخم کاکایی قرار داد؟
جواب: پژوهشگر با این کار تخم ها را به دو گروه آزمایشی و کنترلی تقسیم کرد

فعالیت ۵ صفحه ۱۲۰ زیست شناسی دوازدهم

زیست شناسی دوازدهملاک‌پشتی که در شکل زیر می‌بینید، حتی وقتی در آزمایشگاه قرار دارد و غذا و آب کافی دریافت می‌کند، رکود تابستانی را نشان می‌دهد. چرا رکود تابستانی را رفتاری ژنی می‌دانند؟
جواب: رکود تابستانی یک رفتار ژنی و غریزی است، زیرا جانوران حتی در صورت مهیا بودن غذا و آب هوای خوب بازهم این رفتار را انجام می‌دهند.

فعالیت ۶ صفحه ۱۲۴ زیست شناسی دوازدهم

زیست شناسی دوازدهمنمودار زیر مزیت زندگی گروهی را نشان می‌دهد، آن را تفسیر کنید.
جواب: نمودار نشان می دهد با افزایش تعداد پرنده ها در گروه موفقیت شکارچی برای شکار آن ها کاهش پیدا می کند.

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.