جواب فعالیت درس ۱۱ پیام آسمانی هشتم؛ صفحه ۱۱۱ ،۱۱۵ ،۱۱۶ ،۱۱۸

جواب فعالیت درس ۱۱ پیام آسمانی هشتم؛ صفحه ۱۱۱ ،۱۱۵ ،۱۱۶ ،۱۱۸

گام به گام درس یازدهم هدیه هشتم

جواب فعالیت درس ۱۱ پیام آسمانی هشتم؛ صفحه ۱۱۱ ،۱۱۵ ،۱۱۶ ،۱۱۸

گام به گام درس یازدهم هدیه هشتم

گام به گام پیام های آسمانی هشتم / درس ۱۱ :: آفت‌های زبان

جواب فعالیت کلاسی صفحه ۱۱۱ پیام آسمانی هشتم

جواب فعالیت کلاسی صفحه ۱۱۱ پیام آسمانی هشتم

به نظر شما، نعمت سخن گفتن چه تأثیری در زندگی انسان در این دنیا و جهان آخرت دارد؟
جواب: استفاده درست از این نعمت می‌تواند باعث سعادت دنیوی و اخروی می‌گردد و استفاده نادرست از این نعمت موجب رنج و عذاب اخروی و دنیوی انسان می‌گردد.

آیا همه از نعمت سخن گفتن به درستی استفاده می‌کنند؟
جواب: خیر، بعضی انسان‌ها از زبان خود برای آزار دیگران و انجام گناه استفاده می‌کنند و ارزش این نعمت الهی را نمی‌‌دانند.

جواب فعالیت کلاسی صفحه ۱۱۵ پیام آسمانی هشتم

اگر در میان جمعی باشیم که از یک مسلمان غیبت می‌کنند، چه مسئولیتی داریم؟
جواب:  از آنها بخواهیم موضوع را عوض کنند و غیبت نکنند ، در صورت تکرار آن جلسه را ترک کنیم.

جواب فعالیت کلاسی صفحه ۱۱۶ پیام آسمانی هشتم

به نظر شما بهترین واکنش در برابر کسی که عادت به فحش دادن دارد، چیست؟
جواب:  متوجه کردن او به عواقب کارش و دوری کردن از فرد فحاش.

جواب خودت را امتحان کن صفحه ۱۱۸ پیام آسمانی هشتم

۱- دو مورد از عواقب دروغ گفتن را بیان کنید.
جواب: ۱- عذاب الهی در روز جزا
۲- از بین رفتن اعتماد دیگران نسبت به فرد دروغگو در دنیا

۲- رواج غیبت در جامعه چه آثار شومی بر روابط مردم با یکدیگر خواهد گذاشت؟
جواب: ۱- کینه و ناراحتی را نسبت به دیگران در دل خود می‌پروراند.
۲- نمی‌‌توانند مانند گذشته با بقیه دوست و متحد باشد.
۳- نمی‌تواند به فردی که در موردش بدگویی شده اطمینان کند.
۴- غیبت موجب از بین رفتن انگیزه انسان خطاکار برای ترک اشتباهش می‌شود.
۵- غیبت نابودی دین انسان را در پی دارد.

۳- چه راهکارهایی برای درمان عادت زشت ناسزاگویی وجود دارد؟
جواب: ۱- دوری از کسانی که فحش می‌دهند و عادت به این کار دارند.
۲- اندیشیدن به این که چه کار زشت و ناپسندی انجام می دهند.
۳- توجه داشتن به این که با فحش دادن چه برکاتی از زندگی آنان حذف می شود و در نهایت نیز رستگار نمی شوند.

جواب پیشنهاد صفحه ۱۱۸ پیام آسمانی هشتم

پرسش‌های زیر را با دقت بخوانید:
۱- کسی که از روی غفلت مرتکب غیبت شده است، چگونه می‌تواند این گناه بزرگ را جبران کند؟
جواب: باید از کسی که در مورد او غیبت کرده حلالیت بگیرد و از خداوند هم بخواهد تا گناه او را ببخشد.

۲ – آیا مواردی وجود دارد که بازگویی عیب‌های افراد جایز شمرده شده باشد؟
جواب: تا جایی که امکان دارد نباید عیب‌های دیگران را بازگو کنیم مگر زمانی که جان یا ناموس کسی در خطر باشد در این صورت برای حفظ جان و ناموس افراد می‌توان عیب آن فرد را برملا کرد.

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.