جواب فعالیت درس ۱۵ پیام آسمانی هشتم؛ صفحه ۱۵۶ ،۱۵۸

جواب فعالیت درس ۱۵ پیام آسمانی هشتم؛ صفحه ۱۵۶ ،۱۵۸

گام به گام درس پانزدهم هدیه هشتم

جواب فعالیت درس ۱۵ پیام آسمانی هشتم؛ صفحه ۱۵۶ ،۱۵۸

گام به گام درس پانزدهم هدیه هشتم

گام به گام پیام های آسمانی هشتم / درس ۱۵ :: حق‌النّاس

جواب فعالیت کلاسی صفحه ۱۵۶ پیام آسمانی هشتم

۱- به نمونه‌ها توجه کنید و جدول زیر را با چند مثال دیگر کامل کنید. جواب فعالیت کلاسی صفحه ۱۵۶ پیام آسمانی هشتم

۲- به نظر شما کوتاهی در انجام کدام یک از این سه نوع وظیفه، جبرانش مشکل‌تر است ؟ چرا؟ همه آنها در جای خودشان مهم هستند.
جواب: در حق الناس ؛ زیرا در این مورد ما به یک فرد دیگر ظلم و حق آن را ضایع کرده ایم پس باید از طرف مقابل حلالیت بطلبیم و کاری کنیم تا از ما راضی شود و ما را ببخشد.

جواب فعالیت کلاسی صفحه ۱۵۸ پیام آسمانی هشتم

۱- اگر کسی با شکستن یک درخت حقّ همه مردم را از بین ببرد، چگونه می‌تواند این حقّ بزرگ را جبران کند؟
جواب: کاشتن نهال دیگر بجای درخت قطع شده

۲- نمونه‌های دیگری از بی‌توجهی به حقّ النّاس که در میان افراد جامعه مشاهده می‌کنید، بیان نمایید.
جواب: ۱- ریختن زباله در خیابان ۲- آلوده کردن محیط زیست ۳- آلودگی صوتی ۴- آتش زدن جنگل

جواب خودت را امتحان کن صفحه ۱۵۸ پیام آسمانی هشتم

۱- کسی که دوست دارد به بهشت الهی راه یابد، باید حقوق چه کسانی را رعایت کند؟
جواب: حق الله – حق الناس – حق النفس

۲- اگر همه مردم نسبت به حقوق یکدیگر بی‌توجهی کنند، چه اتفاقی در جامعه خواهد افتاد؟
جواب: ۱- عدم امنیت
۲- ایجاد هرج و مرج
۳- کوتاهی در انجام کارها
۴- ایجاد محیطی نامناسب و پر از آشوب

۳- سه نمونه از حقوقی را که هم کلاسی‌ها بر شما دارند، بیان کنید.
جواب: ۱- احترام گذاشتن
۲- خوش رفتاری
۳- کمک در یادگیری مفاهیم درس

۴- سه نمونه از حقوقی را که افراد خانواده (پدر، مادر، برادر، خواهر و…) بر شما دارند، بیان کنید.
جواب: ۱- احترام گذاشتن
۲- نیکی کردن
۳- آزار نرساندن
۴- گوش دادن به صحبت های من
۵- حمایت و کمک به من در وقت نیاز و گرفتاری

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.