جواب فعالیت درس ۴ پیام آسمانی هشتم؛ صفحه ۴۲ ،۴۵

جواب فعالیت درس ۴ پیام آسمانی هشتم؛ صفحه ۴۲ ،۴۵

گام به گام درس چهارم هدیه هشتم

جواب فعالیت درس ۴ پیام آسمانی هشتم؛ صفحه ۴۲ ،۴۵

گام به گام درس چهارم هدیه هشتم

گام به گام پیام های آسمانی هشتم / درس ۴ :: پیوند جاودان

جواب فعالیت کلاسی صفحه ۴۲ پیام آسمانی هشتم

جواب فعالیت کلاسی صفحه ۴۲ پیام آسمانی هشتم

به نظر شما علت تأکید قرآن بر نعمت اهل بیت چیست؟
جواب:  چون خداوند قرآن را فرو فرستاده اما تفسیرش با اهل بیت تا مفهوم و مقصود هر آیه را برای ما روشن کنند.

جواب فعالیت کلاسی صفحه ۴۵ پیام آسمانی هشتم

آیات زیر را با دقت بخوانید: جواب فعالیت کلاسی صفحه ۴۵ پیام آسمانی هشتم

این آیات را کنار هم قرار دهید و درباره پیامی که از آنها در می‌یابید در کلاس گفت‌وگو کنید.
جواب: قرآن در یک کتاب محفوظ قرار دارد و اهل بیت هم از پلیدی و گناه محفوظ هستند پس فقط اهل بیت هستند که می‌توانند به معنای عمیق مفاهیم آیات الهی دست یابند.

جواب خودت را امتحان کن صفحه ۴۵ پیام آسمانی هشتم

۱- چرا خداوند پیامبر اکرم (ص) را اوّلین معلم قرار داد؟
جواب: زیرا پیامبر می‌دانست که هر آیه از قرآن در چه زمانی و به چه علتی نازل شده است و مفهوم و تفسیر واقعی آیات را می‌دانست و با تمام وجود به بیان معارف الهی قرآن و آموزش مردم زمان خود می‌پرداخت.

۲- پیامبر اکرم (ص) برای هدایت مردم بعد از خود چه برنامه‌ای طراحی کرده بود؟
جواب: تربیت معلمان ویژه برای فهم و آموزش معارف عمیق قرآن

۳- حدیث ثقلین را بنویسید.
جواب: ای مردم، من از میان شما می‌روم و دو چیز گرانبها را در میان شما باقی می‌گذارم. تا وقتی به آن دو پناه ببرید گمراه نخواهید شد؛ یکی کتاب خدا و دیگری عترت و اهل بیتم. این دو هرگز از هم جدا نخواهند شد تا آن هنگام که در کنار چشمه کوثر به من ملحق شوند، پس خوب مراقب باشید که بعد از من با این دو چگونه رفتار می‌کنید.

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.