جواب فعالیت های درس ۷ دفاعی دهم

جواب فعالیت های درس ۷ دفاعی دهم

گام به گام درس هفتم آمادگی دفاعی دهم با جواب

جواب فعالیت های درس ۷ دفاعی دهم

گام به گام درس هفتم آمادگی دفاعی دهم با جواب

جواب دفاعی دهم / گام به گام درس پنجم ۷ دفاعی دهم ؛ جواب فعالیت های صفحه ۵۸ , ۶۰ درس هفتم ( آشنایی با نیروهای مسلح و خدمت مقدس سربازی) آمادگی دفاعی پایه هم رشته های ریاضی و تجربی و انسانی

درس هفتم :: آشنایی با نیروهای مسلح و خدمت مقدس سربازی

جواب فعالیت ۱ صفحه ۵۸ درس هفتم دفاعی دهم

با مراجعه به منابع معتبر نمودار زیر را کامل کنید.صفحه ۸۳ درس هشتم دفاعی دهم

جواب فعالیت ۲ صفحه ۶۰ درس هفتم دفاعی دهم

در خصوص خدمت سربازی در سایر کشورهای جهان تحقیق و گزارشی را به کلاس ارائه کنید.
پاسخ: کشورهای جهان بر اساس وضعیت نظام وظیفه به ۶ دسته تقسیم می شوند که ایران در ششمین و آخرین گروه قرار دارد:
الف -کشورهایی که سربازی اجباری ندارند. (۱۲۳ کشور، ۶۱%)
ب -کشورهایی که سربازی اجباری یک سال و یا کمتر دارند. (۲۴ کشور، ۱۱%)
ج -کشورهایی که صرفا در امور مدنی یا به صورت نظامی غیر مسلح سربازی دارند.(۷ کشور، ۴%)
د -کشورهای که سربازی انتخابی دارند.(۱۴ کشور، ۷ %)
ه -اسامی کشورهایی که از ترکیب نیروهای داوطلب و اجباری استفاده می کنند. (۱۵ کشور،۸%)
و -کشورهایی که سربازی اجباری ۱۸ماه و یا بیشتر، غیر انتخابی و همراه با به کار گیری در امور عملیاتی نظامی دارند. (۱۷ کشور،۹%)