جواب پرسش صفحه ۹ فیزیک یازدهم

جواب پرسش صفحه ۹ فیزیک یازدهم

جواب پرسش صفحه 9 فیزیک یازدهم

جواب پرسش صفحه ۹ فیزیک یازدهم

جواب پرسش صفحه 9 فیزیک یازدهم

جواب پرسش صفحه ۹ فیزیک یازدهم

جواب پرسش صفحه 9 فیزیک یازدهم

سه ذرّهٔ باردار مطابق شکل زیر، در سه گوشهٔ یک مربع قرار دارند.
الف) جهت نیروی الکتریکی خالص وارد بر بار سمت راست پایینی را تعیین کنید.
پاسخ:  بار منفی به بار مورد نظر نیروی جاذبه رو به بالا و بار سمت چپ به بار مورد نظر نیروی دافعه به سمت راست وارد می کند به شکل زیر برآیند دو نیرو با رنگ آبی نشان داده شده است:
جواب پرسش صفحه 9 فیزیک یازدهم

ب) اگر ذرّهٔ سمت چپ پایینی به جای qq، بار −q−q داشته باشد، جهت نیروی الکتریکی خالص وارد بر بار سمت راست پایینی چگونه خواهد بود؟
پاسخ: اگر سمت چپ منفی باشد هر دو بار به بار مثبت نیروی جاذبه وارد می کنند و برایند این دو نیرو با رنگ آبی
نشان داده شده است:

جواب پرسش صفحه 9 فیزیک یازدهم

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.