جواب پرسش صفحه ۱۵ فیزیک یازدهم تجربی

جواب پرسش صفحه ۱۵ فیزیک یازدهم تجربی

جواب پرسش صفحه 15 فیزیک یازدهم

جواب پرسش صفحه ۱۵ فیزیک یازدهم تجربی

جواب پرسش صفحه 15 فیزیک یازدهم

جواب پرسش صفحه ۱۵ فیزیک یازدهم تجربی

 با توجه به شکل زیر توضیح دهید چرا یک میله باردار، خردهه ای کاغذ را میرباید؟
پاسخ: هنگامی که میله پلاستیکی را به کاغذ نزدیک می کنیم،(میله پلاستیکی و پارچه پشمی اگر به هم مالش یابند، پارچه به میله الکترون می دهد و بار میله – و بار پارچه + می شود) چون خرده های کاغذ خنثی اند، جذب میله می شوند(بار های مثبت کاغذ جذب الکترون های میله می شود و الکترون های کاغذ، در بخشی دور تر از بار مثبت (کمبود الکترون)جمع می شوند)