جواب پرسش صفحه ۳۸ فیزیک دهم

جواب پرسش صفحه ۳۸ فیزیک دهم

پرسش ۲-۵ صفحه ۳۸ فیزیک دهم

جواب پرسش صفحه ۳۸ فیزیک دهم

پرسش ۲-۵ صفحه ۳۸ فیزیک دهم

جواب فصل دوم فیزیک دهم / در بخش زیر جواب صفحه 38 کتاب فیزیک دهم برای رشته های ریاضی و تجربی را قرار داده ایم.

جواب پرسش ۲-۵ صفحه ۳۸ فیزیک دهم ریاضی

الف) توضیح دهید چرا توریچلّی در آزمایش خود ترجیح داد به جای آب از جیوه استفاده کند؟ (ممکن است شکل الف بتواند در پاسخ به این پرسش به شما کمک کند.)
پاسخ: جون چگالی جیوه بسیار بیشتر از جگالى آب است، ارتفاع ستون جیوه در آزمایش بسیار کمتر از ارتفاع ستون آب مى شود. بنابراین انجام آزمایش و اندازهکیرى ارتفاع راحت تراست.

ب) برای لوله‌های غیرمویین، اگر سطح مقطع و طول لوله‌ها متفاوت باشد، ارتفاع ستون جیوه تغییر نمی‌کند (شکل ب). علت را توضیح دهید. 
پاسخ: با توجه به رابطه ى یم P=pgh ارتفاع ستون جیوه از رابطه h=p۰÷pg به دست مى آید. چون p۰ و p و g در همه لوله ها ثابت هستن، پس ارتفاع h نیز مقداری ثابت است.

پ) در قلم خودکار، جوهر از طریق یک لوله وارد نوک قلم شده و در آنجا توسط یک گوی فلزی ضد زنگ غلتان، روی ورقه کاغذ پخش می‌شود. در بدنه لاکی یا درپوش بالایی این نوع قلم‌های خودکار، سوراخ ریزی ایجاد می‌کنند (شکل پ). دلیل این کار را توضیح دهید.
پاسخ: فشار هوا از طریق این روزنه به سطح جوهر وارد و جوهر را به سمت گوى غلتان مى فشارد.