جواب پرسش صفحه ۴۵ فیزیک دهم

جواب پرسش صفحه ۴۵ فیزیک دهم

پرسش ۲-۷ صفحه ۴۵ فیزیک دهم

جواب پرسش صفحه ۴۵ فیزیک دهم

پرسش ۲-۷ صفحه ۴۵ فیزیک دهم

جواب فصل دوم فیزیک دهم / در بخش زیر جواب صفحه 45 کتاب فیزیک دهم برای رشته های ریاضی و تجربی را قرار داده ایم.

جواب پرسش ۲-۷ صفحه ۴۵ فیزیک دهم ریاضیوقتی شیر آبی را کمی باز کنید و آب به آرامی جریان یابد، مشاهده می‌شود که باریکه آب با نزدیک‌تر شدن به زمین، باریک‌تر می‌شود (شکل روبه رو). دلیل این پدیده را با توجه به معادله پیوستگی توضیح دهید.
پاسخ: معادله پیوستگی را میتوان به صورت زیر نوشت:صفحه ۴۵ فیزیک دهم ریاضیطبق معادله پیوستگی سطح مقطع و تندی شاره نسبت عکس دارند.
چون با نزدیکتر شدن باریکه ی آب به زمین تندی آن افزایش مییابد، طبق معادله پیوستگی سطح مقطع آن کاهش خواهد یافت.