جواب پرسش صفحه ۸ فیزیک یازدهم ریاضی و تجربی

جواب پرسش صفحه ۸ فیزیک یازدهم ریاضی و تجربی

جواب صفحه 8 فیزیک یازدهم

جواب پرسش صفحه ۸ فیزیک یازدهم ریاضی و تجربی

جواب صفحه 8 فیزیک یازدهم

جواب پرسش صفحه ۸ فیزیک یازدهم

جواب پرسش صفحه 8 فیزیک یازدهم

سه ذرّه باردار مانند شکل زیر، روی یک خط راست قرار دارند و فاصلهٔ بارهای سمت راست و چپ از بار میانی برابر است.

الف) جهت نیروی الکتریکی خالص وارد بر بار الکتریکی میانی را تعیین کنید.
پاسخ: بار سمت راست به بار میانی نیروی دافعه (به سمت چپ) وارد می کند و بار سمت چپ به بار میانی نیروی جاذبه )به سمت چپ( وارد می کند که حاصل جمع این دو نیرو به سمت چپ می شود . مانند شکل زیر :
جواب پرسش صفحه 9 فیزیک یازدهم

ب) اگر ذرّهٔ سمت راست به جای qq، بار −q−q داشته باشد، جهت نیروی الکتریکی خالص وارد بر بار میانی چگونه خواهد بود؟ 
پاسخ: اگر ذره سمت راست هم بار منفی داشته باشند هر دو بار چپ و راست می خواهند بار میانی را به سمت خود جذب کنند )خالف جهت هم نیرو وارد می کنند ( که برآیند این دو نیرو صفر می شود.
جواب پرسش صفحه 9 فیزیک یازدهم

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.