جواب کاربرگ ۱ مطالعات هفتم (حقوق و مسئولیت ها)

جواب کاربرگه ۱ مطالعات هفتم (حقوق و مسئولیت ها)

کاربرگ اول مطالعات اجتماعی هفتم

جواب کاربرگه ۱ مطالعات هفتم (حقوق و مسئولیت ها)

کاربرگ اول مطالعات اجتماعی هفتم

جواب کاربرگه مطالعات هفتم / کاربرگه شماره ۱ حقوق و مسئولیت ها

جدول را کامل کنید. نام خودتان و اعضای خانواده را بنویسید، سپس حقوق و مسئولیتهای هریک از اعضای خانواده را به طور مختصر توضیح دهید.

نام اعضای خانواده  حقوق مسئولیت ها
۱- پدر – اطاعت فرزندان از پدر
– احترام گذاشتن به او
– تربیت فرزندان
– ایجاد امنیت
۲- مادر – کمک کردن در کارهای خانه به او
– حفظ احترام مادر در خانواده
– مراقبت از فرزندان
– رسیدگی به فرزندان
۳- برادر – رعایت احترام
– دوستی با برادر
– یاور و پشتیبان خانواده
– احترام به بزرگتر ها
۴- خواهر – ارزش و احترام قائل شدن به او
– کادو هدیه دادن به خواهر
-کمک به مادر
– احترام به بزرگتر ها

 

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.