جواب کاربرگ ۱۰ مطالعات هفتم

جواب کاربرگه ۱۰ مطالعات هفتم

کاربرگ دهم مطالعات اجتماعی هفتم

جواب کاربرگه ۱۰ مطالعات هفتم

کاربرگ دهم مطالعات اجتماعی هفتم

جواب کاربرگه مطالعات هفتم / کاربرگه شماره ۱۰ چه اتفاقاتی می افتد اگر …؟

۱- درباره هریک از موقعیت های زیر گفت و گو کنید و پیامدهای هر موقعیت را در کلاس بگویید.
الف) اگر فردی زباله ها را در آب رودخانه ای که از کنار روستا می گذرد، بریزد…

جواب: – آب رودخانه آلوده می شود
– مردم روستا ممکن است به خاطر آلوده شدن آب بیمار شوند
– حیواناتی که از آب رودخانه استفاده می کنند دچار مسمومیت می شوند.کاربرگ شماره 10 چه اتفاقاتی می افتد اگر ...؟ب) اگر گروهی در هنگام مسافرت در یک فضای سبز کنار جاده توقف کنند و آنجا ناهار بخورند، سپس پلاستیک غذاها و بطری ها و زباله ها را در آنجا رها کنند و بروند……
جواب: – باعث جمع شدن جانوران موذی می شوند
– چهره فضای سبز زشت می شود

کاربرگ شماره 10 چه اتفاقاتی می افتد اگر ...؟

ج) اگر گروهی از دانش آموزان به یک اردوی تفریحی در ناحیه جنگلی بروند، چای درست کنند و بخورند اما در هنگام ترک آنجا، آتش را با دقت خاموش نکنند.
جواب: – باعث آتش سوزی جنگل و درختان می شوند
– سوختن درختان باعث از بین رفتن جنگل و آلودگی هوا می شود

کاربرگ شماره 10 چه اتفاقاتی می افتد اگر ...؟

د) اگر پسری تفنگ بادی پدرش را به پارک کوچک نزدیک خانه شان ببرد و به پرندگان شلیک کند، …
جواب: – باعث زخمی یا کشته شدن پرندگان می شود
– سوختن درختان باعث از بین رفتن جنگل و آلودگی هوا می شود

کاربرگ شماره 10 چه اتفاقاتی می افتد اگر ...؟

۲ به نظر شما، با کسانی که زیستگاه ها را تخریب می کنند چگونه باید برخورد کنیم؟
جواب: باید به آن ها تذکر دهیم و در صورت تکرار باید مجازات شوند

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.