جواب کاربرگ ۱۲ مطالعات هفتم (مصاحبه درباره مصرف آب)

جواب کاربرگه ۱۲ مطالعات هفتم (مصاحبه درباره مصرف آب)

کاربرگ دوازدهم مطالعات اجتماعی هفتم

جواب کاربرگه ۱۲ مطالعات هفتم (مصاحبه درباره مصرف آب)

کاربرگ دوازدهم مطالعات اجتماعی هفتم

جواب کاربرگه مطالعات هفتم / کاربرگه شماره ۱۲ مصاحبه درباره مصرف آب

آیا وقتی هم سن من بودید به راحتی به آب دسترس داشتید؟ چطور؟
جواب: خیر دسترسی به آب به این آسانی نبود و برای تهیه آب باید به قنات و سرچشمه ها می رفتیم.

وقتی جوان بودید، مصرف آب در خانه شما چه فرقی با امروز داشت؟
جواب: در زمان ما مصرف آب خیلی کمتر بود، به اندازه الانم آب نداشتیم و دسترسی اینقدر راحت نبود. ما فقط به اندازه آشامیدن و دست شستن از چشمه آب می آوردیم.

آیا شما در خانه تان حمام و دوش داشتید؟
جواب: خیر، از حمام های عمومی و خزینه استفاده می کردیم و زمانی که وقت نداشتیم سرمان را با آب داغی که با کتری داغ کرده بودیم می شستیم.

آیا شما در خانه تان آب گرم داشتید؟ آب را چطور گرم می کردید؟
جواب: خیر، آب گرم میکردیم با استفاده از آتش.

لباس هایتان را چطور می شستید؟
جواب: خانم ها با دست در رودخانه ها و یا منزل می شستند.

 آیا در زمان شما، مردم از صرفه جویی در آب یا قطع آب یا کمبود آب حرف می زدند؟ چرا؟
جواب: خیر، چون آن موقع جمعیت و مصرف این همه زیاد نبود و به ندرت در مواقع خشکسالی حرف صرفه جویی در مصرف و … زده می شد.

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.